HOSPODAŘENÍ

Rozpočet a plán hospodářské činnosti jsou hlavním nástrojem pro zabezpečení chodu úřadu a zřízených organizací. Majetek obce umožňuje naplňovat obci její funkce, proto je nutná jeho pečlivá údržba a rozvoj. Hlavním pozitivem MČ jsou její zdroje: velký bytový fond a neutracené zisky z prodeje bytů přesahující miliardu korun. Za slabé stránky naopak považujeme neefektivní nakládání s majetkem, kdy je mnoho bytů i nebytových prostor dlouhodobě prázdných, nepronajatých, dále neochotu přesoutěžit správce zeleně nebo bytového fondu a extrémně pomalou realizaci klíčových investic (Bio Vzlet, MŠ Nad Vodovodem či MŠ Bajkalská).

Nahoru