ÚZEMNÍ ROZVOJ

Hlavní město Praha šest let připravovalo návrh zcela nového územního plánu. Nyní je potřeba ho pečlivě nastudovat a připomínkovat, protože na desetiletí ovlivní podobu Prahy 10. Sběr připomínek od občanů ale neprobíhá dobře. Místo veřejných setkání jsou poskytovány osobní konzultace, o kterých skoro nikdo neví. Zároveň ale probíhají změny stávajícího územního plánu, které je potřeba pečlivě hlídat, aby nás nezaskočily.


Za pozitiva v oblasti strategického a územního rozvoje považujeme zpracování generelu veřejných prostranství a zvýšení snahy o lepší informovanost občanů. Za klíčové negativum považujeme absenci vize městské části a na ni návaznou strategii. Důsledkem je, že řada rozhodnutí vzniká nahodile bez kontextu a směřování. V mnohých oblastech neexistují koncepce, o které je nutné se opírat při dílčích rozhodování. Komise územního rozvoje není přístupná veřejnosti, nezveřejňuje plánované velké stavební záměry a nepracuje v ní jediný odborník. Místní agenda 21 je realizována bez hlubší vazby na další koncepční materiály.

V tuto chvíli pozitivního výsledku doznalo po dlouhých třech letech jednání o možné výstavbě kontejnerového překladiště „Terminál Malešice“, které zvažovala soukromá česko-rakouská společnost vystavět na hranici Malešicko-strašnické průmyslové zóny a v těsném sousedství obytné zástavby v Malešicích. Investor záměru se s ohledem na závěry odborného posudku sám rozhodl odstoupit od řízení EIA (proces posuzování vlivů na životní prostředí). Za pravdu dostaly argumenty a nesouhlasná vyjádření veřejnosti, spolků a dotčených městských částí v čele s MČ Praha 10. Jako Koalice VLASTA jsme po celé tři roky pečlivě monitorovali a připomínkovali celý záměr, podíleli se četnými radami na zásadních připomínkách veřejnosti a společně s vámi sdílíme radost z výsledku!

Je možné, že do budoucna přijde investor s nějakým výrazně upraveným projektem. Nyní se jedná o významný úspěch MČ Praha 10 i dalších okolních částí Prahy a samozřejmě místních občanů. Z nezávislého posudku EIA, který si ze zákona nechal zadat Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, mimo jiné vyplývá sdělení o významně negativním vlivu na ovzduší a také další neúnosné dopravní zatížení celé lokality.

Posudek, který měl být podkladem pro závazné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, celkově směrem k projektu „Terminál Malešice“ konstatoval následující a zároveň navrhl vydat záporné stanovisko: „Z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví se proto příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí.“. S ohledem na odstoupení investora od posouzení EIA již závazné stanovisko MHMP vydáno v souladu s legislativou nebylo.

O Vánocích v roce 2016 všechny záměr překvapil, ale podat první nesouhlas se stihlo
Ještě jako opozice jsme iniciovali připomínkování nového územního plánu bez překladiště v roce 2018

 

„Ráda bych poděkovala našim občanů za stovky podaných připomínek, úspěšnou petici s téměř 2000 podpisy a ty hodiny práce nad odmítavými vyjádřeními proti překladišti Malešice. Poděkování samozřejmě patří také všem zainteresovaným kolegyním a kolegům z radnice Prahy 10. Záměr překladiště jsme odmítavě připomínkovali od začátku trvání celého procesu EIA, včetně nesouhlasu jeho umístění v chystaném Metropolitním územním plánu. MČ Praha 10 pro svůj poslední zásadní nesouhlas k dokumentaci EIA využila odborných zkušeností zaměstnanců i zastupitelů. A negativní vyjádření z posudku EIA se v závěrech ztotožňují.“, konstatuje starostka Renata Chmelová (VLASTA, nestr.).

„Z hlediska tohoto navrhovaného projektu se jedná o jeho konec, musel by být výrazně ze strany investora přepracován. Úkolem městské části nyní bude se vrátit k již započaté diskuzi o celé průmyslové zóně a její možné postupné transformaci do budoucna s ohledem na skutečné potřeby metropole a samozřejmě s ohledem na již existující zástavbu a kvalitu života v Malešicích“, vysvětluje možný další vývoj ohledně celé kauzy Milan Maršálek (VLASTA, nestr.), který je předsedou Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu. A starostka Chmelová kolegu doplňuje: „S investorem bude potřeba vstoupit do jednání, ke kterému jsem ho dříve opakovaně vyzvala. Podobné záměry v moderním městě nemají své místo a my udržitelný rozvoj Prahy 10 myslíme naprosto vážně!“ S dalším vývojem vás budeme informovat, pod kontakty naleznete shrnující data k celé kauze překladiště Malešice.

Více informací poskytnou:

Milan Maršálek, předseda Výboru životního prostředí a infrastrukturu ZMČ Praha 10, předseda Komise územního rozvoje RMČ Praha 10, zastupitel koalice VLASTA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 732 527 171

Renata Chmelová, senátorka a starostka MČ Praha 10, zastupitelka koalice VLASTA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 724 022 964

 

Veřejné projednání EIA v lednu 2020 podtrhlo vysoký nesouhlas občanů se záměrem
Veřejnosti jsme opakovaně pomohli s formulací nesouhlasu v EIA v letech 2017 a 2019

Nahoru