Rozpočet Prahy 10 na rok 2017

Na úřední desce byl 2. února 2017 zveřejněn návrh rozpočtu MČ na tento rok. Navržený rozpočet je opravdu velkorysý: při stagnujících příjmech počítá s růstem běžných výdajů o téměř 10 % a s dvojnásobnými investicemi oproti loňskému plánu. Očekávané příjmy ve výši 928 mil. Kč nestačí na krytí navrhovaných výdajů (1 321 mil Kč) a je plánován schodek (384 mil. Kč). 

Hlavním problémem navrženého rozpočtu je podobně jako v minulých letech krytí častí běžných výdajů příjmy z prodeje majetku a nulová snaha vedení MČ přizpůsobit běžné výdaje běžným příjmům. Předložený rozpočtový výhled nezohledňuje výdaje nutné na budoucí provoz dnes navrhovaných investic. Dne 20. 2. byl na jednání Zastupitelstva MČ tento rozpočet schválen.

- Připravili jsme pro vás Průvodce tímto rozpočtem. 
Zajímají vás pouze navržené výdaje? Projděte si je sami.
Předložený návrh rozpočtu obsahuje investice za 573 mil. Kč - podívejte se na přehled jednotlivých investic.
Běžné výdaje rostou o 10% oproti schválenému rozpočtu na rok 2016. K růstu dochází ve všech kapitolách s výjimkou kapitoly Sociální věci.
Výdaje na věcné dary při akcích pořádaných MČ jsou v návrhu rozpočtu na rok 2017 o 3,2 mil. Kč vyšší než ve schváleném rozpočtu na loňský rok.

ICT a služby, wi-fi a outsourcing

Správa počítačové sítě je pro fungování obecního úřadu záležitost zásadního významu – a současně představuje i nezanedbatelnou položku pro obecní rozpočet. V minulosti se jednalo i o možnost, jak peníze z obecního rozpočtu nejspíše vyvádět (pomocí outsourcingu, který nebyl kontrolován byť malým interním ICT týmem, a prostřednictvím nehospodárné smlouvy na provozování wi-fi).

Velkým úspěchem koalice Vlasta a především velkou úsporou peněz pro Prahu 10 je to, že po nevšedním boji o prodloužení nevýhodného outsourcingu ICT služeb k němu už nedošlo. V současnosti je postaven interní ICT tým úřadu (což je skvělé), a je třeba konsolidovat stav počítačů - na rok 2017 je plánováno vydat až 9.68 milionu Kč na nákup cca 415 počítačů, z toho „392 ks pro zaměstnance ÚMČ (z 399 zaměstnanců ÚMČ) a 23 ks pro učebny“, píše v odpovědi na náš dotaz příslušný odbor dne 16.2.2017. A jaké jsou důvody? Opět citujeme – „původní zastaralé (7-10let), nedostatečný výkon, poruchovost. Přesná technická specifikace bude součástí zadávací dokumentace k připravovanému výběr. řízení. Cena zahrnuje PC, monitory, klávesnice, myši,licence k Microsoft Windows, podporu a záruku na 5let“. Za jediný, ale velmi podstatný nedostatek těchto plánů, považujeme neexistenci jakékoli pracovní skupiny či komise, kde by se právě přesná technická specifikace a další náležitosti podstatné pro výběrové řízení probíraly.

K tomu je třeba dodat, že v rozpočtu na r. 2017 je navrženo dalších 4,84 mil. Kč na disková pole. „Důvody-zastaralost (7let), nedostatečná kapacita bez možnosti rozšíření. Požadované parametry diskového pole: připojení do stávajícího infrastruktury, řešení s vysokou dostupností, hrubá kapacita minimálně 175TB, parametry splňující nároky pro provoz databázových systémů a virtualizace souborových systémů. Přesná technická specifikace bude součástí zadávací dokumentace k připravovanému výběrovému řízení. Předpokládaná cena zahrnuje dodávku hardware včetně všech potřebných licencí, podporu a záruku na 4 roky, služby spojené s instalací, zapojením a migrací dat“. Poslední plánovanou investicí v oblasti ICT je na rok 2017 nákup serverů, předpokládaná cena 1 697tis. Důvody jsou opět víceméně tytéž: „zastaralost -průměrná doba provozu serverů je 7 let, stávající servery jsou nekompatibilní s nejnovějšími verzemi sw a především jejich nedostatečný výkon“. Ovšem požadované parametry serverů, které budou určující pro cenu i funkci, opět nejspíš neprobíral nikdo mimo malý interní tým („připojení do stávající infrastruktury, řešení s vysokou dostupností, 16 fyzických jader ve všech procesorech, parametry splňující nároky pro provoz minimálně 100 virtuálních serverů s databázovými systémy, souborovými systémy, elektronickou poštou a aplikacemi“). Zároveň je třeba dodat, že „předpokládaná cena zahrnuje dodávku hardware včetně všech potřebných licencí, podporu a záruku na 4 roky, služby spojené s instalací a zapojením“. Největší prostor pro snížení nákladů je z našeho pohledu v rozpočtové položce služby, kde podpora k sw licencím a k hardware má stát dalších až 9.6 milionů korun. 

 

Koalice VLASTA

Nahoru