OTEVŘENÁ RADNICE

Základem otevřené radnice je široká informovanost a otevřená komunikace s občany přizpůsobená jejich preferencím a potřebám. Mnohdy je nutné vynakládat velké úsilí pro zjištění i základních informací, za rozsáhlejší informace musí občan dokonce platit. Zapojování občanů do rozhodování je v současné době na Praze 10 mnohdy jen pro forma.


Pro rozhodování se nevyužívají otevřená výběrová řízení ani architektonické soutěže. Výběrová řízení za účelem zlepšení správy města se ruší či neúměrně protahují. Důležité informace z rozhodování Rady MČ se schovávají v neveřejných přílohách usnesení, nezveřejněné jsou i zápisy z výborů a komisí. Zastupitelstvo zasedá v nepříznivém čase pro pracující občany. Místo kvalitního informování občanů se používá politický marketing. Radniční noviny jsou zrušené, pouze se inzeruje v reklamních novinách, které se tváří jako radniční. Na sociálních sítích se informuje tendenčně a propagují se radní a jejich politické strany. 

ÚZEMNÍ ROZVOJ

Hlavní město Praha šest let připravovalo návrh zcela nového územního plánu. Nyní je potřeba ho pečlivě nastudovat a připomínkovat, protože na desetiletí ovlivní podobu Prahy 10. Sběr připomínek od občanů ale neprobíhá dobře. Místo veřejných setkání jsou poskytovány osobní konzultace, o kterých skoro nikdo neví. Zároveň ale probíhají změny stávajícího územního plánu, které je potřeba pečlivě hlídat, aby nás nezaskočily.


Za pozitiva v oblasti strategického a územního rozvoje považujeme zpracování generelu veřejných prostranství a zvýšení snahy o lepší informovanost občanů. Za klíčové negativum považujeme absenci vize městské části a na ni návaznou strategii. Důsledkem je, že řada rozhodnutí vzniká nahodile bez kontextu a směřování. V mnohých oblastech neexistují koncepce, o které je nutné se opírat při dílčích rozhodování. Komise územního rozvoje není přístupná veřejnosti, nezveřejňuje plánované velké stavební záměry a nepracuje v ní jediný odborník. Místní agenda 21 je realizována bez hlubší vazby na další koncepční materiály.

HOSPODAŘENÍ

Rozpočet a plán hospodářské činnosti jsou hlavním nástrojem pro zabezpečení chodu úřadu a zřízených organizací. Majetek obce umožňuje naplňovat obci její funkce, proto je nutná jeho pečlivá údržba a rozvoj. Hlavním pozitivem MČ jsou její zdroje: velký bytový fond a neutracené zisky z prodeje bytů přesahující miliardu korun. Za slabé stránky naopak považujeme neefektivní nakládání s majetkem, kdy je mnoho bytů i nebytových prostor dlouhodobě prázdných, nepronajatých, dále neochotu přesoutěžit správce zeleně nebo bytového fondu a extrémně pomalou realizaci klíčových investic (Bio Vzlet, MŠ Nad Vodovodem či MŠ Bajkalská).

ŠKOLSTVÍ

Společnou odpovědnost za mateřské a základní školy v Praze 10 nese stát a městská část, přičemž povinností městské části je zejména zajistit dostatečnou kapacitu MŠ a ZŠ a financovat provoz školských zařízení. Praha 10 se stará o 29 mateřských škol, zřizuje 13 základních škol a řeší i související volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity a stravování žáků. Městská část začala pracovat s demografickými výhledy či prognózami až v nedávné době, není tudíž s připravena na aktuální populační výkyvy.


Za pozitivum v oblasti školství lze jmenovat to, že se aktuálně zpracovává koncepce školství na Praze 10. Negativy jsou zejména nedostatečné kapacity a s tím související nespravedlivý systém přijímání dětí v mateřských školách.  Webové stránky školek a škol mají kolísavou kvalitu hlavně co se týče aktuálnosti informací. Za slabší stránku považujeme i neprůhledný způsob obsazování školských rad a nesnadný způsob, jak se rodičovská veřejnost může dostat ke školním vzdělávacím programům škol.

BEZPEČNOST A DOPRAVA

Praha 10 disponuje hustou sítí MHD včetně trasy metra linky A. Slabými stránkami je především stimulace dopravy v důsledku koncentrace služeb do obchodních center a přetížení dopravních koridorů. Za problematické lze označit také slabé dopravní vazby mezi různými druhy dopravy (MHD – automobil, MHD – kolo), nesouvislost sítě cyklostezek a zejména pak nedostatečná kapacita ulic pro odstavení soukromých vozidel.


Z hlediska městské části můžeme rozlišit dopravu uvnitř městské části, dopravu z/do městské části, a dopravu tranzitní. Je třeba dbát na vyvážené zajištění a rozvoj infrastruktury pro různé druhy dopravy, umožnit jejich vzájemnou návaznost a podporovat taková opatření, která snižují dopravní zátěž území. 

-------------------------------------------------------------------------------

Jedním z hlavních úkolů státu, ale i samospráv je zajištění bezpečnosti občanů i celé společnosti. Mezi hlavní slabé stránky Prahy 10 lze zahrnout zejména majetkovou trestnou činnost (vykrádání automobilů, vloupání do bytů a domů), drogy (osoby závislé, ale i výroba distribuce), divácké násilí (porušování bezpečnosti při a po sportovních utkáních), gamblerství a bezdomovectví.


Pozitivní na Praze 10 v oblasti bezpečnosti je zejména klesající kriminalita (již pátým rokem klesá počet trestných činů o 10-20% bodů) a že bezpečnost ve školách je na velmi vysoké úrovni – dobře fungují programy spolupráce škol a policie (Bezpečná cesta do školy a Školní policie). I spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému a vedením radnice je na dobré úrovni. 

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Součástí kultury jsou lidé, se kterými se stýkáme, veřejný prostor, kde trávíme svůj volný čas, či místo, kde žijeme. Povinností zdravé a moderní městské části je poskytnout k rozvoji kultury dostatečné podmínky – zázemí, prostředky a informace. Celkový objem financí na kulturu je na Praze 10 velmi štědrý, ale většina finančních prostředků jde na nákup kulturních služeb od agentur, a ne na podporu činnosti místních organizací a spolků.


Za problém také považujeme nekoncepční přístup k tématu reprezentovaný chybějící vizí a na ni návaznou strategií, ale i nejasným zadáním pro kulturní objekty spravované městskou částí. Komunikace radnice směrem ke kulturním aktérům a organizacím není na dobré ani odborné úrovni. Nezávislí odborníci chybí i v kulturní komisi.Za silné stránky kultury na Praze 10 považujeme samotnou pestrost čtvrti a vysokou koncentraci profesionálních kulturních aktérů, kteří jsou ochotni se angažovat pro své okolí. Díky revitalizaci veřejných prostranství se zapojením veřejnosti je vytvářen prostor pro kulturně komunitní aktivity.

---------------------------------------------------------------------------------

Sport a aktivní trávení volného času na úrovni městské části Praha 10 zahrnuje zejména pohybové aktivity a příležitosti pro ně (amatérské i profesionální, organizované i neorganizované). Do této oblasti tudíž spadají dětská, seniorská či workoutová hřiště a další plochy pro aktivní trávení volného času. Na profesionální úrovni je klíčová přítomnost dvou extraligových klubů (Slavia a Bohemians).


Za pozitiva lze jmenovat celkově velké množství sportovních organizací, které jsou velmi aktivní, i sportovišť. S výjimkou volnočasového areálu Gutovka, sportovišť u základních škol a hřišť a parků MČ však městská část další nevlastní. Dlouhodobě se jeví jako problém nedostatek halových tréninkových prostor.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Každý z nás se může dostat do problémů, které není schopen řešit sám nebo s pomocí svých blízkých. V takové chvíli má nabídnout pomocnou ruku městská část nebo stát. Na Praze 10 – obdobně jako jinde – řeší jednotlivci, rodiny a senioři zejména otázku bydlení a finanční podpory (dávky). Slabší stránky na Praze 10 vidíme v nepřipravenosti na demografické stárnutí (chybí sociální byty i sociální pracovníci). 


Za pozitivní v sociální oblasti lze považovat spektrum služeb sociální péče, které Praha 10 nabízí, a první vlaštovky ve službách sociální prevence. Vzhledem ke změnám na celostátní úrovni se složitě vyhodnocuje financování příspěvkové organizace „Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci“. Více pokryty by měly být nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, služby pro drogově závislé, bezdomovce a oběti násilí.

BYDLENÍ

Bydlení je jedna ze základních potřeb každého z nás. Správa obecního domovního fondu je klíčovou službou pro občany, kterou městská část Praha 10 poskytuje. Obecní bytový fond MČ Praha 10 je jeden z největších v našem hlavním městě, a tak dává Praze 10 možnosti, jak uspokojit potřeby různých skupin obyvatel: studentů, rodin s dětmi, seniorů, podnikatelů, jednotlivců. Praha 10 může také částečně ovlivňovat, jaké nové stavby na jejím území vyrostou, a hledat způsoby zapojení soukromých developerů k dosažení svých cílů v oblasti bydlení.


Pozitiva oblasti bydlení jsou zejména v rozsahu bytového fondu, kterým Praha 10 disponuje, ale i v rostoucí poptávce po bytech. Ta na druhou stranu způsobuje růst cen nemovitostí, což může vést ke vzniku finančních problémů domácností s nízkými a středními příjmy. Hlavní problémy v oblasti bydlení spatřujeme v chybějící koncepci nakládání s městskými byty (týkající se bytové politiky nájmů i prodeje, ale i opravy a rekonstrukce), ale i základního přehledu o bytovém fondu.

ČISTOTA A ZELEŇ

Zdravé životní prostředí je nezbytnou podmínkou pro vyšší kvalitu života obyvatel ve městě. Tato kvalita je spojena s pravidelnou a flexibilní péčí o čistotu ulic a dalších veřejných prostranství a kvalitní údržbou městské zeleně, kterou reprezentují městské parky, lesy a rekreační plochy se statusem chráněné přírody (Trojmezí, Meandry Botiče apod.).


Za hlavní silné stránky považujeme celkovou rozlohu veřejné zeleně, moderní mobiliář, odpadové hospodářství (snaha o flexibilitu a podpora recyklace), systém dotační podpory zohledňující oblast životního prostředí a velkou aktivitu místních občanů (dobrovolnické úklidy aj.). Mezi hlavní problémy patří zvyšující se náklady na údržbu zeleně a mobiliáře, nedostatečná komunikace s veřejností (např. při kácení stromů či u jiných výrazných změn v území) i s dalšími aktéry rozvoje města (magistrát, okolní MČ, TSK atd.) a znečištěné ovzduší ohrožující zdravotní stav obyvatelstva.

Rozpočet a plán hospodářské činnosti jsou hlavním nástrojem pro zabezpečení chodu úřadu a zřízených organizací. Majetek obce umožňuje naplňovat obci její funkce, proto je nutná jeho pečlivá údržba a rozvoj.

Hlavním pozitivem MČ jsou její zdroje: velký bytový fond a neutracené zisky z prodeje bytů přesahující miliardu korun. Za slabé stránky naopak považujeme neefektivní nakládání s majetkem, kdy je mnoho bytů i nebytových prostor dlouhodobě prázdných, nepronajatých, dále neochotu přesoutěžit správce zeleně nebo bytového fondu a extrémně pomalou realizaci klíčových investic (Bio Vzlet, MŠ Nad Vodovodem či MŠ Bajkalská).

Nahoru