Občané Prahy 10 podali MČ téměř 100 připomínek a více než polovina z nich byla navržena k zamítnutí. Jak jsme psali v předchozím článku, tyto připomínky nejprve projednala Komise územního rozvoje a následně skrze Radu je předložila zastupitelstvu, které rozhodlo identicky s komisí.
Ale na jeho projednávání a hlavně informování o něm, je několik zarážejících věcí:

1. Střet zájmu při posuzování připomínek občanů

Překvapivé bylo, že připomínky občanů byly i odborně posuzovány externí architektonickou kanceláří, ale na připomínky předkládané Prahou 10, se odborné posouzení nedělalo. Za střet zájmu považujeme to, že jde o stejné architekty, kteří navrhli masivní zástavbu na Slatinách. Takže asi není překvapivé, že všechny připomínky ke Slatinám doporučili neschválit a tak se také následně na zastupitelstvu stalo. Jasně jsme na to upozornili jak na komisi územního rozvoje, tak i na zastupitelstvu, kde to odpovědný radní Zoufalík komentoval, že to za střet zájmu nepovažuje.

2. Hra na slovíčka

Již od dob starosty Milana Richtera a předsedy komise územního rozvoje Tomáše Hrdličky je "hra na slovíčka" dlouhodobě na Praze 10 populární a radní Zoufalík se jí od nich naučil. Připomeňme si třeba mistrné nazvání bodu, v kterém šlo o stavbu nové radnice za miliardu, na "Informace o průběhu zpracování alternativ vytvoření vhodných prostor pro fungování Úřadu městské části Praha 10"  a nebo zástavba lokality Trojmezí maskovaná pod pojmem "Revitalizace území".

Podívejte se, jak Praha 10 na Facebookovém profilu informuje o projednávání připomínek občanů. Pro jistotu, kdyby příspěvek v uvedeném odkazu zmizel, přikládáme kopii:

Z této zprávy jasně vyplývá, že připomínky občanů byly schváleny. Kdo by se hrabal v desítkách stran dokumentů a usnesení, aby si to ověřoval, že? Pojďme si to tedy rozebrat.

Čtěte pozorně, s čím Praha 10 souhlasila. Schválila pouze souhlas (1) s vyhodnocením připomínek veřejnosti (které dělali externí architekti zpracovávající studii Slatiny) (2) pouze s jejich zasláním Magistrátu. Podívejte se na stranu 2 navrženého usnesení.
Jinými slovy, Praha 10 nechala odborně posoudit připomínky občanů (svoje si posuzovat nenechala), s externím vyhodnocením souhlasí a zasílá je Magistrátu bez toho, aniž by si alespoň ty, které mají doporučení, převzala jako vlastní zásadní připomínky (to má v posuzování následně daleko větší váhu).

Co jsme pro to udělali?

Podali jsme pozměňovací návrh usnesení, že souhlasíme s převzetím připomínek veřejnosti k návrhu Metropolitního plánu, které mají doporučení přijetí, jako zásadních připomínek MČ Praha 10 a jejich zaslání Magistrátu. Toto usnesení nebylo přijato.

Dále jsme opět podali přímo na zastupitelstvu připomínky, které považujeme za zásadní a neměly doporučení od externích architektů a vysvětlili důvody, proč je navrhujeme. Až budeme mít k dispozici hlasování, zveřejníme ho, abyste měli přehled, jak jednotliví zastupitelé hlasovali. Ani jedno usnesení nebylo přijato.

Co zásadního jsme navrhovali a nebylo přijato?

  • SLATINY: podstatně snížit zástavbu a podmínit jí nejprve vybudováním tram trati a chránit mokřady Slatinského potoka.
  • SK SLAVIA: zachovat zázemí části sportovišť a ne je rušit dle odsouhlasené studie.

  • OCHRANA OBCHODNÍCH CENTER: ZAHRADNÍ MĚSTO a SKALKA: jasně definovaná možnost výstavby v jejich místě

  • TERMINÁL MALEŠICE: detailně zpracované odborné argumenty proti i v návazném území.

Detailní informace o námi navrhovaných připomínek k souhlasu, najdete v článku Připomínky Koalice VLASTA k Metropolitnímu územnímu plánu.

Renata Chmelová
členka komise územního rozvoje Prahy 10 za koalici Vlasta

 

Nahoru