Magistrát hlavního města Prahy - Odbor územního plánování

Jungmannova 35, 110 00  Praha 1

 

V Praze 10, 25. 7. 2018

 

Věc: Připomínky Koalice VLASTA, z.s. k Metropolitnímu územnímu plánu v rámci procesu Společného jednání

 

1.) Lokalita 154/Slatiny

A) Požadujeme podstatné snížení kapacitní zástavby v celé lokalitě Slatiny.

 •  Odůvodnění:
 1. Území je uzavřené mezi tratěmi, není vhodné sem navrhovat velkou kapacitní zástavbu z důvodu špatné dostupnosti a omezenému počtu dopravních i pěších napojení.
 2. Území je limitováno ochrannými pásmy tratí.
 3. Celá lokalita je limitována hlukem, což dokládá vyhodnocení vlivu na životní prostředí k návrhu ÚP, kde je v hlukové studii uvedeno, že lokalita Slatiny je již teď hlukem zatížena.
 4. V lokalitě hrozí nepříznivý klimatický jev – tepelný ostrov dle vyhodnocení vlivu na životní prostředí.
 5. V území se nachází vzácný mokřad Slatinského potoka, který v návrhu ÚP není dostatečně chráněn.

B) Požadujeme podmínit novou výstavbu v lokalitě Slatiny zejména vybudováním nové tramvajové trati.

 • Odůvodnění: Zajištění dostatečně kapacitní dopravní obslužnosti je nezbytnou podmínkou vzhledem k omezené dostupnosti území i vzhledem k vysokému počtu plánovaných budoucích obyvatel.

C) Požadujeme podstatné snížení kapacitní zástavby v lokalitě Slatiny zejména v území, kde je navrhována 6NP.

 • Odůvodnění:
 1. Území je uzavřené mezi tratěmi, není vhodné sem navrhovat velkou kapacitní zástavbu z důvodu špatné dostupnosti a omezenému počtu dopravních i pěších napojení.
 2. Území je limitováno ochrannými pásmy tratí.
 3. Celá lokalita je limitována hlukem, což dokládá vyhodnocení vlivu na životní prostředí k návrhu ÚP, kde je v hlukové studii uvedeno, že lokalita Slatiny je již teď hlukem zatížena.
 4. V lokalitě hrozí nepříznivý klimatický jev – tepelný ostrov dle vyhodnocení vlivu na životní prostředí.
 5. V území se nachází vzácný mokřad Slatinského potoka, který v návrhu ÚP není dostatečně chráněn.

D) Požadujeme zachování části zázemí sportovišť SK Slavia, které je zničeno protažením ulice Litevská k patě železničního náspu. Toto protažení ulice navrhuje MČ Praha 10 ve své schválené urbanistické studii Slatiny-Bohdalec, kterou předložila jako podklad pro připomínkování Metropolitního územního plánu.

 • Odůvodnění:
 1. V předmětném území se nachází hlavní komplex budov SK Slavia – tribuny a šatny u pozemního hokeje, šatny akademie fotbalové mládeže, parkovací místa u hotelu Slavia  obslužnost v areálu.

 

 

2.) Lokalita 066/Hagibor

 • Požadujeme snížit výškovou regulaci v severní části území na 4NP při spodní části stávajících sportovišť.
 • Odůvodnění: Lokalita Hagibor je v návrhu ÚP navržena jako transformační s nově vymezenou výškovou hladinou nových staveb 6NP. Z jiho a severozápadu je obklopena areály hřbitovů a na jihovýchodě navazuje na stávající zástavbu bytových domů, ve které převažují rodinné domy se 2NP, na severu sousedí s lokalitou, ve které převažují rodinné domy s 2NP. Z toho důvodu je žádoucí, aby při ulici Izraelská – Nad Vodovodem (tj. v severní části lokality Hagibor) byl vytvořen pozvolný výškový přechod (4NP) mezi nízkopodlažní zástavbou rodinných domů a budoucí zástavbou.

 

3.) Lokalita 557/Sídliště Zahradní Město východ

 • Požadujeme zpřesnění obsahu individuálních regulativů pro plochu č. 800/557/2143, kde se v současné době nachází OC Cíl, na max. 3NP.
 • Odůvodnění: Z textové části ÚP není jasné, co může být postaveno v místě obchodního centra Cíl na Zahradním Městě. Toto území je přirozeným centrem setkávání občanů a MČ Praha 10 zde začne v příštím roce toto území zásadně rekonstruovat právě za účelem vybudování místního lokálního náměstí. OC CÍL je sice obklopen výškovou zástavbou, ale ta v použitém rastru ÚP (100x100m) neodráží skutečnost vnímání volného prostoru centra setkávání místních. Např. uvedená 12NP, kde je umístěn bytový dům Topolová, hraničí s tímto územím, ale nemůže již určovat možnosti případné nové zástavby. Proto požadujeme zpřesnění individuálního regulativu této plochy na max. 3NP.

 

 ·          

4.) Lokalita 556/Sídliště Zahradní Město západ

 • Požadujeme zpřesnění obsahu individuálních regulativů pro plochu č. 800/556/2194, kde se v současné době nachází OC Květ, na max. 3NP.
 • Odůvodnění: Z textové části ÚP není jasné, co může být postaveno v místě obchodního centra Květ na Zahradním Městě. OC Květ má z jedné strany 21NP bytový dům Arnika a z druhé strany navazuje zástavba rodinných domů 2NP. Je nutno zajistit, aby případná nová zástavba plynule navazovala na rodinné domy ve východní části území.

 

5.) Lokalita 556/Sídliště Zahradní Město západ

 • Požadujeme opravit chybu ve výkresu Z03, kde chybí označení TJ. Sokol Praha Záběhlice jako rekreační vybavenost.

 

6.) Lokalita 559/Skalka

 • Požadujeme snížit navrženou výškovou regulaci 8 NP na 4NP viz grafický výřez.
 • Odůvodnění: V okolí území OC „Albert“ u metra Skalka je nově vymezená výšková hladiny nových staveb 8NP. Požadujeme max. 4NP, protože toto území přirozeně plynule navazuje na zástavbu v jižní části v této lokality, kde je 4NP a rodinné domy 2NP.

 

7.) Lokalita 558/Sídliště Strašnice

 • Požadujeme opravit chybně označené 8NP dle výřezu výkresu, která neodpovídá realitě současné zástavby.
 • Odůvodnění: V místě se nachází zleva 4NP administrativní budova a vedle Mateřská škola 3NP.    

 

8.) Lokalita 557/Sídliště Zahradní Město východ

 • Požadujeme opravit chybně označené 21NP dle výřezu výkresu Hvozdíková 2884/2, která neodpovídá realitě současné zástavby.
 • Odůvodnění: V místě se nachází 12 NP bytového domu Hvozdíková 2884/2.

 

9.) Lokalita 042 / Vršovice

 • Požadujeme, aby námi zeleně označené území „P“ ve výřezu ÚP výkresu Z03 bylo vedeno jako park a ne jako zastavitelná plocha s blokovou strukturou.
 • Odůvodnění: V současné době se jedná o místo plné stromů, které je v otevřené části využívané jako park, které je velice využívané k rekreaci obyvatel Vršovic a z tohoto důvodu dává smysl je nadále k tomuto účelu využívat.  

 

10.) Lokalita 580/Malešická průmyslová oblast

 •  Nesouhlasíme s umístěním železničního překladiště v lokalitě 580/Malešická průmyslová oblast, označení – 630/580/1003 City-logistický terminál Praha-Malešice — návrh včetně jeho územní rezervy v lokalitě 305/Za Horou označení – 630/901/1005 City-logistický terminál Praha-Malešice — územní rezerva. 

Proto požadujeme doplnit zásadní připomínku MČ o naše odůvodnění, zejména zrušení územní rezervy v lokalitě 305/Za Horou označení – 630/901/1005 City-logistický terminál Praha-Malešice — územní rezerva.

 • Odůvodnění: Čtvrť Malešice se svou stále se zahušťující zástavbou a svou polohou patří do širšího centra metropole a území Malešicko – Strašnické průmyslové zóny si do budoucna celkově zasluhuje revitalizaci a alespoň částečnou změnu jejího využití. Považujeme proto umístění železničního překladiště a city-logistického terminálu za nepřijatelné, mj. z následujících důvodů:
 • záměr zatíží již přetíženou dopravní komunikaci ul. Průmyslová. Tato komunikace (i přes její uvažované zkapacitnění, které je neustále oddalováno) nemůže být dopravním přivaděčem významně vzrůstající kamionové dopravě v této oblasti.
 • nárůstem dopravy dojde ke zhoršení ovzduší v již tak namáhané lokalitě. Ještě více se zhorší už tak narušená kvalita ovzduší v oblasti (spalovna, dosluhující teplárna, tiskárny, plánovaná výstavba části MO Balabenka–Štěrboholská radiála atd.) pro tisíce lidí díky masivnímu nárůstu prašnosti.
 • potvrzení umístění terminálu s sebou dále přinese pro tisíce lidí masivní nárůst hladiny hluku a vibrací, při vlastním provozu terminálu (nakládka a vykládka kontejnerů, přejezdy vlaků). Realizací možných kompenzačních opatření dojde k negativnímu ovlivnění.
 • v blízkosti odmítaného záměru se nachází sportovní areál s dětským sportovním centrem, obytná čtvrť a plochy historické zástavby včetně několika kulturních památek.

 

Realizací záměru by došlo k výraznému zhoršení faktoru pohody obyvatel v Malešicích, ale i dalších částí Prahy v rámci širších vztahů. Změna v rámci návrhu metropolitního plánu je velkou příležitostí pro rehabilitaci tohoto území. Dovolujeme si připomenout, že nesouhlas s umístěním terminálu v této lokalitě vyslovilo v roce 2017 celkem 1 866 petentů pod peticí „NE překladišti Malešice!“.

Předmětná území v lokalitě 580/Malešická průmyslová oblast navrhujeme jako území zastavitelné s nanejvýš rekreačním využitím (tak aby nedošlo ke znehodnocení pozemku soukromého vlastníka) s odstraněním značky 630/580/1003 City-logistický terminál Praha-Malešice – návrh a v lokalitě 305/Za Horou navrhujeme odstranit značku 630/901/1005 City-logistický terminál Praha-Malešice — územní rezerva a ponechání charakteru nezastavitelného území s krajinným rozhraním.

 

 

 

Nahoru