Komise územního rozvoje Prahy 10 dnes projednala 92 připomínek občanů k metropolitnímu plánu, z nichž více jak polovinu nedoporučila ke schválení zastupitelstvu. Za zásadní považujeme: (1) Zamítnutí snížení objemu zástavby Slatin, (2) nepřijetí našich odborných argumentů proti překladišti v Malešicích jako zásadní připomínku MČ Prahy 10 a (3) zamítnutí snížení zástavby nad OC Květ, Cíl a Skalka.

Proto zveřejňujeme podrobné znění našich připomínek k vašemu užití. Připomínáme, že je nutné je podat do 26. července - jak na to, jsme psali v předchozím článku.

TEXTY DŮLEŽITÝCH PŘIPOMÍNEK dle koalice VLASTA, které MČ Praha 10 odmítla:

 Lokalita 154/Slatiny

A) Požadujeme podstatné snížení kapacitní zástavby v celé lokalitě Slatiny.

Odůvodnění: Území je uzavřené mezi tratěmi, není vhodné sem navrhovat velkou kapacitní zástavbu z důvodu špatné dostupnosti a omezenému počtu dopravních i pěších napojení. Území je limitováno ochrannými pásmy tratí, hlukem. V území se nachází vzácný mokřad Slatinského potoka.

B) Požadujeme podmínit novou výstavbu v lokalitě Slatiny zejména vybudováním nové tramvajové trati.

Odůvodnění: Zajištění dostatečně kapacitní dopravní obslužnosti je nezbytnou podmínkou vzhledem k omezené dostupnosti území i vzhledem k vysokému počtu plánovaných budoucích obyvatel.

 

Lokalita 580/Malešická průmyslová oblast

Nesouhlasíme s umístěním železničního překladiště v lokalitě 580/Malešická průmyslová oblast, označení – 630/580/1003 City-logistický terminál Praha Malešice — návrh včetně jeho územní rezervy v lokalitě 305/Za Horou označení – 630/901/1005 City-logistický terminál Praha-Malešice — územní rezerva.

Odůvodnění: Čtvrť Malešice se svou stále se zahušťující zástavbou a svou polohou patří do širšího centra metropole a území Malešicko – Strašnické průmyslové zóny si do budoucna celkově zasluhuje revitalizaci a alespoň částečnou změnu jejího využití. Považujeme proto umístění železničního překladiště a city-logistického terminálu za nepřijatelné, mj. z následujících důvodů:

  • Záměr zatíží již přetíženou dopravní komunikaci ul. Průmyslová. Tato komunikace (i přes její uvažované zkapacitnění, které je neustále oddalováno) nemůže být dopravním přivaděčem významně vzrůstající kamionové dopravě v této oblast.
  • Nárůstem dopravy dojde ke zhoršení ovzduší v již tak namáhané lokalitě. Ještě více se zhorší už tak narušená kvalita ovzduší v oblasti (spalovna, dosluhující teplárna, tiskárny, plánovaná výstavba části MO Balabenka–Štěrboholská radiála atd.) pro tisíce lidí díky masivnímu nárůstu prašnosti.
  • Potvrzení umístění terminálu s sebou dále přinese pro tisíce lidí masivní nárůst hladiny hluku a vibrací, při vlastním provozu terminálu (nakládka a vykládka kontejnerů, přejezdy vlaků). Realizací možných kompenzačních opatření dojde k negativnímu ovlivnění.
  • V blízkosti odmítaného záměru se nachází sportovní areál s dětským sportovním centrem, obytná čtvrť a plochy historické zástavby včetně několika kulturních památek.

Realizací záměru by došlo k výraznému zhoršení faktoru pohody obyvatel v Malešicích, ale i dalších částí Prahy v rámci širších vztahů. Změna v rámci návrhu metropolitního plánu je velkou příležitostí pro rehabilitaci tohoto území. Dovolujeme si připomenout, že nesouhlas s umístěním terminálu v této lokalitě vyslovilo v roce 2017 celkem 1 866 petentů pod peticí „NE překladišti Malešice!“. Předmětná území v lokalitě 580/Malešická průmyslová oblast navrhujeme jako území zastavitelné s nanejvýš rekreačním využitím (tak aby nedošlo ke znehodnocení pozemku soukromého vlastníka) s odstraněním značky 630/580/1003 City-logistický terminál Praha-Malešice – návrh a v lokalitě 305/Za Horou navrhujeme odstranit značku 630/901/1005 City-logistický terminál Praha-Malešice — územní rezerva a ponechání charakteru nezastavitelného území s krajinným rozhraním.     

 

Lokalita 556/Sídliště Zahradní Město západ

Požadujeme zpřesnění obsahu individuálních regulativů pro plochu č. 800/556/2194, kde se v současné době nachází OC Květ, na max. 3NP.

Odůvodnění: Z textové části ÚP není jasné, co může být postaveno v místě obchodního centra Květ na Zahradním Městě. OC Květ má z jedné strany 21NP bytový dům Arnika a z druhé strany navazuje zástavba rodinných domů 2NP. Je nutno zajistit, aby případná nová zástavba plynule navazovala na rodinné domy ve východní části území.

 

Lokalita 557/Sídliště Zahradní Město východ 

Požadujeme zpřesnění obsahu individuálních regulativů pro plochu č. 800/557/2143, kde se v současné době nachází OC Cíl, na max. 3NP.

Odůvodnění: Z textové části ÚP není jasné, co může být postaveno v místě obcdního centra Cíl na Zahradním Městě. Toto území je přirozeným centrem setkávání občanů a MČ Praha 10 zde začne v příštím roce toto území zásadně rekonstruovat právě za účelem vybudování místního lokálního náměstí. OC CÍL je sice obklopen výškovou zástavbou, ale ta v použitém rastru ÚP (100x100m) neodráží skutečnost vnímání volného prostoru centra setkávání místních. Např. uvedená 12NP, kde je umístěn bytový dům Topolová, hraničí s tímto územím, ale nemůže již určovat možnosti případné nové zástavby. Proto požadujeme zpřesnění individuálního regulativu této plochy na max. 3NP. 

 

Lokalita 559/Skalka

Požadujeme snížit navrženou výškovou regulaci 8 NP na 4NP viz grafický výřez.

Odůvodnění: V okolí území OC „Albert“ u metra Skalka je nově vymezená výšková hladiny nových staveb 8NP. Požadujeme max. 4NP, protože toto území přirozeně plynule navazuje na zástavbu v jižní části v této lokality, kde je 4NP a rodinné domy 2NP.

 

 

Chcete podat jinou připomínku k Metropolitnímu plánu a nevíte jak? 

Ráda vám vše osobně vysvětlím ve své kanceláři na Kubánském nám. 4. každé pondělí 15-17h, nebo po telefonické dohodě (724 022 964)  kdykoliv jindy. 

Renata Chmelováčlenka komise Územního rozvoje MČ Praha 10 za Koalici Vlasta, senátorka pro Prahu 10, Dubeč a Štěrboholy

 

Nahoru