I. Členství
1. Členy zastupitelského klubu koalice Vlasta (dále jen klubu) v Zastupitelstvu MČ Praha 10 jsou zastupitelé, kteří kandidovali do ZMČ Praha 10 na kandidátní listině koalice VLASTA.
2. Pokud v průběhu volebního období projeví nezařazený zastupitel zájem stát se členem klubu, rozhodnou o přijetí zájemce členové klubu hlasováním, v němž musí zájemce dosáhnout souhlasu dvou třetin stávajících zastupitelů.
3. Všichni členové zastupitelského klubu mají stejná práva a povinnosti.
4. Členství v klubu končí vystoupením, vyloučením, vzdáním se či ztrátou mandátu nebo smrtí.

II. Orgány klubu jsou
1. schůze klubu
2. předsednictvo, složené z předsedy a dvou místopředsedů
3. pracovní skupiny

III. Práva a povinnosti členů klubu
1. Každý člen klubu má místo a hlas na schůzi klubu.
2. Členové a členky klubu mají povinnost účastnit se schůzí klubu, jednání zastupitelstva, výborů a komisí, jichž jsou členy a členkami.
3. Pokud se člen klubu nemůže schůze klubu, jednání zastupitelstva, výborů a komisí zúčastnit, oznámí to předsedovi klubu s uvedením důvodů a délky předpokládané nepřítomnosti. Uvede přitom kontakt, na němž je k zastižení.
4. Chce-li člen klubu opustit jednání zastupitelstva, je povinen se omluvit předsedovi klubu.
5. Pokud hodlá zastupitel na jednání zastupitelstva hlasovat v rozporu se stanoviskem klubu, musí s tímto svým postojem seznámit ostatní členy klubu. Jeho stanovisko bude zachyceno v zápisu z jednání klubu.
6. V otázkách, které klub zastupitelů dvoutřetinovou většinou hlasujících označil za mimořádně závažné nebo tam, kde se jedná o bod programového prohlášení rady nebo klíčový bod z koaliční smlouvy, se očekává, že všichni členové klubu budou hlasovat v souladu s rozhodnutím klubu.
7. Každý člen klubu se zavazuje dodržovat etický kodex zastupitele koalice VLASTA.
8. Členové klubu se zavazují aktivně podílet na programové diskusi, na tom, jak uvádět program koalice Vlasta do praxe, i na způsobu, jak daný bod prosadit či hájit.
9. Každý člen klubu dbá na dobré jméno zastupitelského klubu a aktivně se zapojuje do jeho dění.

IV. Schůze klubu
1. Schůze klubu se skládá z členů a členek klubu a rozhoduje (ve věcných hlasováních) o postojích a (při volbách) o personálních otázkách týkajících se zastupitelské a politické práce klubu.
2. Významná věcná a finanční rozhodnutí musí být zachycena v písemné podobě. Návrhy závažných rozhodnutí musí členové a členky klubu obdržet minimálně den předtím, než se o nich bude hlasovat. V naléhavých případech lze učinit výjimku na základě dohody klubu.
3. Schůze klubu se koná zpravidla (neurčí-li se jinak) jednou týdně, po vzájemné dohodě.
4. Mimořádnou schůzi svolá předseda prostřednictvím e-mailu a zároveň telefonicky (ústně či prostřednictvím SMS) na základě: a) vlastního rozhodnutí, b) žádosti nejméně tří členů klubu.
5. Ze schůze je pořizován zápis, který je do 3 pracovních dnů rozeslán všem členům klubu.
6. Klub zasedá neveřejně. Schůze se s hlasem poradním mohou účastnit i členové komisí a výborů nominovaní koalicí VLASTA a první tři náhradníci z kandidátní listiny koalice VLASTA. Schůze může rozhodnout o plné nebo částečné přítomnosti dalších osob. Schůze rozhoduje o účasti hostů na zasedání.
7. Právo vystoupit s příspěvkem na klubu mají pouze členové a členky klubu, ostatní pouze po předchozí výzvě předsedajícího schůze.
8. Účastníci zasedání klubu se zavazují v případě důležitých strategických rozhodnutí zachovávat diskrétnost o skutečnostech, které byly na klubu diskutovány.

V. Činnost klubu Schůze klubu se průběžně radí o politické situaci a politické práci klubu. Zabývá se zvláště těmito úkoly:
1. Radí se o bodech jednání ZMČ.
2. Nominuje nebo volí své kandidáty do orgánů ZMČ a do orgánů volených ZMČ.
3. Rozhoduje společně o předložení návrhů usnesení.
4. Volí ze svého středu předsednictvo klubu.
5. Může rozhodnout o odvolání členů předsednictva a o podání návrhu na odvolání členů orgánů ZMČ. Návrh na takové hlasování lze podat alespoň třetinou členů.
6. Může na písemný návrh alespoň jedné třetiny členů a členek vyloučit dvěma třetinami všech hlasů člena, jehož jednání se dostalo v závažné míře do rozporu s politikou klubu (zejména pro porušení povinností specifikovaných v bodě III).
7. Určuje tematické oblasti a garanty tematických oblastí.

VI. Předseda klubu
1. Připravuje podklady pro schůzi klubu.
2. Svolává schůzi klubu.
3. Řídí schůzi klubu.
4. Ověřuje zápis ze schůze klubu.
5. Vede za klub jednání s ostatními zastupitelskými kluby.
6. Reprezentuje klub navenek a vyjadřuje se jménem klubu.

VII. Předsednictvo klubu
1. Předsednictvo klubu se skládá z předsedy a dvou místopředsedů.
2. Předsednictvo klubu plánuje a koordinuje činnost klubu směrem k sympatizantům koalice VLASTA, k orgánům, členům a sympatizantům politických stran zastoupených v koalici VLASTA i směrem k veřejnosti. Jde zejména o tiskové konference, tiskové zprávy a veřejné akce.
3. Podle potřeby sestavuje návrh programu jednání a kontroluje plnění usnesení klubu.
4. V mimořádných případech, kdy je vyloučena možnost včasného zasedání klubu a jeho hlasování, a není možné či účelné přistoupit k hlasování „per rollam“, může předsednictvo rozhodnout za klub hlasováním. Taková rozhodnutí musí být dána na vědomí klubu nejpozději na příští schůzi klubu.
5. Pokud nejméně třetina členů klubu nesouhlasí ve lhůtě čtyř dnů od doručení zápisu s usnesením předsednictva, je předsednictvo povinno předložit toto rozhodnutí na příští schůzi klubu k hlasování.

VIII. Volby a hlasování
1. Orgány klubu rozhodují a volí – pokud jednací řád neurčuje jiný postup – jednoduchou většinou odevzdaných hlasů. Návrh je přijat prostou většinou hlasů.
2. Pokud by se mělo hlasovat podruhé na téže schůzi o již odhlasovaném usnesení, je k zařazení nového hlasování na program jednání potřeba dvou třetin hlasů. 3. Členové a členky předsednictva jsou voleni jednotlivě tajnou volbou na jeden rok. Znovuzvolení je možné. Zvolen je ten, kdo získá většinu hlasů.
4. Na návrh alespoň jednoho člena klubu se konají personální hlasování tajně.
5. Volby musí být ohlášeny alespoň tři dny před hlasováním.
6. Pokud se člen nebo členka klubu před schůzí omluví ze závažných důvodů za nepřítomnost na hlasování nebo volbě, může své hlasování dopředu sdělit.
7. V mimořádných situacích může předseda nebo pověřený člen předsednictva rozhodnout o konání písemného hlasování „per rollam“ (oběžníkově, e-mailem).

IX. Závěrečné ustanovení
1. Tento jednací řád vstupuje v platnost dnem, kdy byl přijat. Jeho platnost končí schválením nového jednacího řádu klubu.
2. Změny v jednacím řádu vyžadují dvoutřetinovou většinu členů a členek klubu.

Přijato: 29. října 2014 v Praze

Nahoru