BEZPEČNOST A DOPRAVA

Praha 10 disponuje hustou sítí MHD včetně trasy metra linky A. Slabými stránkami je především stimulace dopravy v důsledku koncentrace služeb do obchodních center a přetížení dopravních koridorů. Za problematické lze označit také slabé dopravní vazby mezi různými druhy dopravy (MHD – automobil, MHD – kolo), nesouvislost sítě cyklostezek a zejména pak nedostatečná kapacita ulic pro odstavení soukromých vozidel.


Z hlediska městské části můžeme rozlišit dopravu uvnitř městské části, dopravu z/do městské části, a dopravu tranzitní. Je třeba dbát na vyvážené zajištění a rozvoj infrastruktury pro různé druhy dopravy, umožnit jejich vzájemnou návaznost a podporovat taková opatření, která snižují dopravní zátěž území. 

-------------------------------------------------------------------------------

Jedním z hlavních úkolů státu, ale i samospráv je zajištění bezpečnosti občanů i celé společnosti. Mezi hlavní slabé stránky Prahy 10 lze zahrnout zejména majetkovou trestnou činnost (vykrádání automobilů, vloupání do bytů a domů), drogy (osoby závislé, ale i výroba distribuce), divácké násilí (porušování bezpečnosti při a po sportovních utkáních), gamblerství a bezdomovectví.


Pozitivní na Praze 10 v oblasti bezpečnosti je zejména klesající kriminalita (již pátým rokem klesá počet trestných činů o 10-20% bodů) a že bezpečnost ve školách je na velmi vysoké úrovni – dobře fungují programy spolupráce škol a policie (Bezpečná cesta do školy a Školní policie). I spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému a vedením radnice je na dobré úrovni. 

Nahoru