V druhé polovině srpna jsem jako předsedkyně klubu zastupitelů podala žádost o zařazení materiálu “Regulace provozoven hazardních her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území Městské části Praha 10” na nejbližší jednání ZMČ. Jeho úplné znění naleznete níže včetně důvodové zprávy, kde uvádíme, proč žádáme nulovou toleranci hazardu na Praze 10.Vážená paní
Ing. Lada Kubištová, vedoucí 
Oddělení rady a zastupitelstva
Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68
101 38 Praha 10

Žádost Radě městské části Praha 10 o zařazení materiálu na program nejbližšího jednání Zastupitelstva MČ Praha 10:  “Regulace provozoven hazardních her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území Městské části Praha 10”

Dle jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 (P10-020160/2017), konkrétně části III. § 4, bod 4 a části IV. § 6, bod 1, žádám jako předsedkyně klubu zastupitelů koalice VLASTA prostřednictvím Oddělení rady a zastupitelstva Radu MČ Praha 10 o zařazení materiálu “Regulace provozoven hazardních her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území Městské části Praha 10” na program nejbližšího jednání Zastupitelstva MČ Praha 10”.

V Praze dne 17. 8. 2017
 
Renata Chmelová
předsedkyně klubu zastupitelů koalice VLASTA17. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 10
dne ….. 2017

Regulace provozoven hazardních her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území  Městské části Praha 10


Důvod předložení:
Hlasování občanů v referendu v roce 2014 a v projektech Fórum zdravé Prahy 10 a 10 přání pro Prahu 10 v roce 2017 opakovaně vyjadřující vůli k zavedení nulové tolerance hazardu na území MČ Praha 10.

Obsah:
I. Návrh usnesení ZMČ
II. Důvodová zpráva
III. Přílohy:
i) Výsledky místního referenda konaného na území MČ Praha 10 ve dnech 19. a 20. 9 2014 (Otázka č. 1: Souhlasíte s nulovou tolerancí hazardu na Praze 10?)
ii) Výsledky projektu 10 přání pro Prahu 10, konaného ve dnech 24. 4. 2017 – 24. 5. 2017 na území MČ Praha 10
iii) Fórum zdravé Prahy 10 konané dne 16. 3. 2017, diskuze u kulatých stolů následovaná vyhlášením výsledků projektu Moje stopa

Stanoviska:
I. Výborů ZMČ: --
II. Komise RMČ: --
III. Odborů ÚMČ: --

Předkládá:
Renata Chmelová, předsedkyně klubu zastupitelů Koalice VLASTA

Zpracovala:
Renata Chmelová, předsedkyně klubu zastupitelů Koalice VLASTAMěstská část Praha 10

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

Návrh usnesení
Zastupitelstva Městské části Praha 10

číslo
ze dne ...… 2017

k materiálu “Regulace provozoven hazardních her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území Městské části Praha 10”

Zastupitelstvo Městské části Praha 10

I. bere na vědomí
materiál Regulace provozoven hazardních her s cílem dosažení nulové tolerance hazardu na území Městské části Praha 10.

II. konstatuje
při vědomí výsledků hlasování občanů Prahy 10 v místním referendu o hazardu konaného ve dnech 19. a 20. 9. 2014 a hlasování v projektech 10 přání pro Prahu 10, konané ve dnech 24. a 24. 5. 2017 a Fórum zdravé Prahy 10 konané dne 16. 3. 2017 svoji vůli k nulové toleranci hazardu.

III. vyzývá
Zastupitelstvo HMP k novelizaci obecně závazné vyhlášky upravující provozování loterií a sázkových her tak, aby MČ Praha 10 mohla projevit v rámci připomínkového řízení k této vyhlášce svoji vůli k nulové toleranci hazardu.

IV. ukládá
Určen: Starosta Ing. Vladimír Novák
Úkol: zaslat Zastupitelstvu HMP výzvu k novelizaci obecně závazné vyhlášky upravující provozování loterií a sázkových her tak, aby ZMČ Praha 10 mohla projevit v rámci připomínkového řízení k této vyhlášce svoji vůli k nulové toleranci hazardu.
Termín: 31. 12. 2017

 

Předkladatelka: Renata Chmelová, předsedkyně klubu zastupitelů Koalice VLASTA
Číslo tisku: ….

Důvodová zpráva


Hazardní hry a jejich druhy, podmínky jejich provozování, opatření pro zodpovědné hraní a působnost správních orgánů v oblasti provozování hazardních her upravuje zákon 186/2009 Sb. Tento zákon také umožňuje obci vydat obecně závaznou vyhlášku, která omezuje provozování těchto hazardních her, anebo stanoví, že provozování určených hazardních her je na celém území obce zcela zakázáno.

V Praze je toto omezení hazardních her stanoveno obecně závaznou vyhláškou (dále jen OZV) Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/2013 Sb., která byla novelizována v roce 2015 (OZV č. 10/2015). Nyní opět dochází k diskuzím o možné revizi vyhlášky. To je jedinečnou možností pro Městkou část Praha 10 dále omezit provoz hazardních her na svém území s cílem dosažení nulové tolerance snadno dostupného hazardu. Z toho důvodu navrhujeme vyzvat Zastupitelstvo hl. m. Prahy k novelizaci obecně závazné vyhlášky upravující provozování loterií a sázkových her tak, aby MČ Praha 10 mohla projevit v rámci připomínkového řízení k této vyhlášce svoji vůli k nulové toleranci hazardu.

Vývoj hazardu na Praze 10

Regulace provozování hazardních her v Praze započala spolu s účinností OZV Magistrátu hl. m. Prahy č. 19/2007 Sb. Následovalo několik novelizací, a přesto obce stále neměly možnost ovlivňovat druhy her, které povolovalo Ministerstvo financí. Změnil to nález Ústavního soudu, který v roce 2011 vztáhl pravomoc obcí i na interaktivní videoloterijní terminály. Regulace ovšem stále ještě neplatila pro provozování kasin.
Účinnější regulace hazardních her bylo dosaženo až vlivem novely zákona o loteriích, díky které byly možnosti obcí v omezování hazardu výrazně rozšířeny o loterie a jiné podobné hry povolované Ministerstvem financí. Vznikla novější OZV č. 18/2011 Sb. hl. m. Prahy a také Komise Rady hl. m. Prahy pro oblast regulace loterií. Zároveň byla schválena jednotná pravidla pro výběr míst. Zcela v kompetenci městských částí bylo ponecháno, zda na svém území nebudou mít žádná místa, na kterých by bylo možné provozovat hazardní hry (tzv. nulová tolerance), nebo zda budou s podrobným odůvodněním místa vybrána.
Pro městské části, včetně Prahy 10, byla zásadní OZV č. 10/2013, která poprvé upravila i propagaci hazardu. Jejímu přijetí předcházela dlouhá vyjednávání a vypořádání připomínek jednotlivých městských částí. Tato vyhláška výčtem stanovila adresy míst, kde je provoz hazardních her povolen, včetně otevírací doby těchto provozoven.
V roce 2015 byla vyhláška novelizována a městské části byly opět zahrnuty do připomínkového řízení. Některé deklarovaly tzv. “nulovou toleranci vůči hazardu”, jmenovitě MČ Praha 5, Praha 7, Praha 8, Praha 15, Praha 20 a později se připojila Praha-Řeporyje, některé pouze požadovaly vyřazení stávajících adres, či zařazení nových.
Aktualizovaná OZV č. 10/2015 v současné době pro Prahu 10 obsahuje 14 míst, na kterých lze provozovat hazard.1

Vyjádření vůle občanů k zavedení nulové tolerance

Přestože je jednoznačné, že proces regulace hazardu kontinuálně snižuje počty povolených míst, na kterých je možné provozovat hazardní hry, není to hlavní argument pro zavedení nulové tolerance. Tím je opakovaně vyjadřovaná vůle občanů městské části Praha 10 zavést nulovou toleranci hazardu.
Výsledky místního referenda konaného na území MČ Praha 10 ve dnech 19. a 20. září 2014 ukázaly, že bezmála 84% hlasujících si přeje zavedení nulové tolerance. Na otázku č. 1 “Souhlasíte s nulovou tolerancí hazardu na Praze 10?” odpovědělo 7376 občanů “ANO” (viz příloha č. 1).
Výsledky projektu 10 přání pro Prahu 10, konaného ve dnech 24. 4. 2017 – 24. 5. 2017 na území MČ Praha 10 ukázaly stejné přání. “Přeji si zavést nulovou toleranci hazardu” zvolil jako své hlavní přání druhý největší počet hlasujících, celkem 372 osob (viz příloha č. 2).
Fórum zdravé Prahy 10 konané dne 16. března 2017 v závěru diskuze u kulatých stolů také ukázalo, že si občané přejí nulovou toleranci, když toto přání získalo největší počet hlasů (viz příloha č. 3).
Dne 5. června 2017 proběhlo na Solidaritě sousedské setkání, kam byla pozvána jako host i senátorka Renata Chmelová. Setkání se zúčastnil také místostarosta Radek Lojda a radní Bohumil Zoufalík, který v následné diskuzi slíbil, že uspořádá veřejné slyšení na téma hazard na Praze 10, a že diskuze o nulové toleranci bude zařazena na zářijovém jednání ZMČ Praha 10.

Transparentní Praha 10
 
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví, že výběr míst musí být proveden dle objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií, aby nedošlo k narušení hospodářské soutěže na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. “Ze soutěžního hlediska Úřad nepovažuje za problematické, pokud se obce rozhodnou pro úplný zákaz provozu loterií na svém území. … K narušení soutěže by naopak mohlo dojít, pokud se obec rozhodne provoz loterií na svém území toliko omezit. V takovém případě totiž hrozí, že ti soutěžitelé, kteří budou moci na daném trhu i nadále působit, budou zvýhodněni oproti těm, kteří budou nuceni své podnikání ukončit.”2
Nedávno uložená sankce za porušení ustanovení § 19a zákona o ochraně hospodářské soutěže pro město Bílina může být varováním i pro Prahu 10. Výběr 14 míst, kde je v současné době povoleno provozování hazardních her na území MČ Praha 10, musí být zcela jednoznačně odůvodněn3.
Dalším argumentem, proč se vydat cestou nulové tolerance může být zkušenost odjinud. Ve městech, kde došlo ke snížení počtu provozoven, se nedaří snižovat objem prosázených peněz, jak ukazuje příklad Plzně (stále se částka pohybuje kolem dvou miliard, přičemž město zpět získává kolem 150 milionů). K omezování hazardu tak ani snížením počtu provozoven paradoxně nedochází.

Závěr

Občané Prahy 10 opakovaně vyjadřují přání zcela vymýtit hazard ze svého sousedství i z městské části jako takové. Z praktické zkušenosti také vyplývá, že vedle povoleného hazardu bují rovněž hazard nelegální. Něco takového by se nedělo, pokud by MČ Praha 10 přijala za svou nulovou toleranci hazardu. Jak ukazuje zkušenost například ze sousední Prahy 2, díky nulové toleranci dochází k omezení problémů a negativních jevů spjatých s hazardem – závislost, rozpad rodin, zadlužování, krádeže, rušení nočního klidu a jiná kriminalita – postupně mizí. Hlavním zdrojem problémů a negativních jevů – závislostí, rozpadu rodin, zadlužování, krádeží a jiné kriminality – jsou provozovny snadno dostupné z ulice, všem na očích, a to i dětem. Netolerujme herny!


Příloha č. 1: Výsledky místního referenda konaného na území MČ Praha 10 ve dnech 19. a 20. září 2014 (Otázka č. 1: Souhlasíte s nulovou tolerancí hazardu na Praze 10?)

Výsledky hlasování místního referenda 1. kolo, zdroj: web MČ Praha 10:

Příloha č. 2: Výsledky projektu 10 přání pro Prahu 10, konaného ve dnech 24. 4. 2017 – 24. 5. 2017 na území MČ Praha 10

10 PŘÁNÍ PRO PRAHU 10, Hlasování o prioritách 10P, 24. dubna - 24. května 2017, zdroj: web MČ Praha 10:

 

Příloha č. 3: Fórum zdravé Prahy 10 konané dne 16. 4. 2017, diskuze u kulatých stolů následovaná vyhlášením výsledků projektu Moje stopa

Zdroj informací: Přijďte na Fórum zdravé Prahy 10 a řekněte nám, co ve městě zlepšit, web MČ Praha 10: http://www.praha10.cz/urad-mc/tiskove-zpravy-a-aktuality/artmid/4284/articleid/1461/prijdte-na-forum-zdrave-prahy-10-a-reknete-nam-co-ve-meste-zlepsit.aspx
Výsledky kulatých stolů: foto Petr Beneš, Facebook:
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212514959654990&set=p.10212514959654990&type=3

 

Předchozí článek k tématu: Netolerujme herny! (26.07.2017)

Nahoru