Děkujeme za důvěru

Děkujeme Praho 10, vážení voliči, milí podporovatelé, sousedé! Radujeme se z úspěchu, začíná nám další práce na čtyři roky. S pokorou přijímáme rozhodnutí občanů, kteří vyjádřili touhu po otevřené radnici.

Uděláme pro to maximum!

Otevřený dopis koalice Vlasta Radě MČ Praha 10 - žádost o svolání Zastupitelstva MČ P10. 14.12. 2015
Navazující tisková zpráva koalice Vlasta - V Praze 10 se nemaká. Nejspíš v rozporu se zákonem

Vážená paní starostko, vážení radní,

žádáme Vás o co nejvčasnější svolání Zastupitelstva MČ Praha 10 kvůli řešení akutních problémů naší městské části i kvůli běžné agendě. K akutním problémům patří zejména řešení problematiky ICT a „Horský hotel“ na Černé hoře, k běžné agendě pak především otázky rozpočtu.

Zdůvodnění:

1. ICT

Hned poté, co zastupitelstvo drtivou většinou hlasů odmítlo druhý návrh řešení ICT z ruky odpovědné radní I. Cabrnochové, jsme Radě prostřednictvím paní starostky nabídli jednání, které by urychlilo skutečné řešení problému a zabránilo dalším nekompetentním pokusům. Předsedkyně našeho klubu Renata Chmelová dopisem z 26. 10. vyzvala k jednání ve formátu předseda klubu a IT expert každé volební strany, která by stanovila, jakým směrem se vydat dál. Paní starostka přenechala odpověď na radní Cabrnochové, od níž jsme obdrželi odpověď přesně po 30 dnech. Senátorka Cabrnochová zde jen reprodukuje své minulé postoje, jež podle našeho mínění vedly k dvojímu zamítnutí jejích návrhů. Ochotu k dalšímu jednání neprojevila.

Vážené radní, vážení radní, jsme odpovědná a uvážlivá opozice, navrhujeme kompetentní řešení celé problematiky a dbáme na šetrné nakládání s prostředky městské části. Protože nejsme v zastupitelstvu sami, trpělivě vyzýváme k jednání, které by, jak věříme, vedlo ke zdárnému cíli. Vyzýváme vás proto znovu k jednání u jednoho stolu. V zájmu transparentnosti, efektivnosti a neopakování minulých chyb trváme na tom, aby toto jednání bylo plně zdokumentováno (podrobný zápis s ověřovatelem za opozici; úřední audionahrávka = tedy rozsah obvyklý u jednání výborů Poslanecké sněmovny).

Za nejvhodnější formát stále považujeme předsedy zastupitelských klubů všech volebních stran a jednoho IT experta z každé strany. Za marný považujeme nápad, opakovaně uváděný uvolněnou radní Cabrnochovou, aby se IT problematika svěřila „výboru“ složenému výhradně ze zastupitelů koalice VLASTA. Jsme demokraté a žádné práce v jednobarevně složených grémiích bez reálného vlivu se nezúčastníme. K cíli vedou jen takové návrhy, které získají širokou podporu v zastupitelstvu. Veškeré exekutivní nástroje, a tedy i hlavní odpovědnost za naplnění záměru dobrého ICT pro Prahu 10, drží Rada, to jest koalice ANO, ČSSD, SZ, NP10-HLD se smluvní či jinak vyjádřenou podporou zastupitelů zvolených za ODS a KSČM. Nikoliv strany opoziční.

2. Hotel na Černé hoře

Druhým akutním bodem je rekreační zařízení v majetku MČ Praha 10 na Černé hoře. Toto zařízení se v měsíci listopadu stalo cílem výjezdu členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 10. Předchozí i čerstvě získané poznatky o hospodaření a rekonstrukcích této budovy nás znepokojily natolik, že všichni zastupitelé koalice VLASTA, nezařazená zastupitelka Jana Komrsková spolu s Nadačním fondem proti korupci podali v této souvislosti trestní oznámení. S konkrétními poznatky přitom předsedkyně našeho klubu ještě předtím seznámila členy Kontrolního výboru, kteří se sešli, aby z výjezdu na Černou horu vyhotovili zápis, resp. záznam. Od té doby se věc nepohnula ani o píď, problémy navzdory jasným faktům činí koaličním zastupitelům dokonce i záznam cesty zastupitelů do tohoto objektu.

Cílem projednání této problematiky na zastupitelstvu mají podle nás být jasné kroky, které povedou k tomu, aby se v objektu řádně hospodařilo, aby byl absolutně bezpečný a aby byla vyvozena odpovědnost za minulé nesprávné postupy, chyby či opomenutí.

Žádáme Vás o co nejvčasnější zodpovězení těchto dotazů:

Kdo konkrétně v tomto objektu provádí kontrolu, o níž se píše v tiskové zprávě Prahy 10 ze dne 4. 12.? (Žádáme jmenný seznam.)

O jaké usnesení Rady MČ se iniciovaná kontrola opírá? (Žádáme o úřední doložení, které tuto kontrolu spustilo.)

3. Běžná agenda

Kam naše paměť sahá, stane se letos nejspíš poprvé, že v Praze 10 nebude v listopadu či prosinci jednat zastupitelstvo. Chceme vám připomenout několik skutečností, jež se týkají hlavně rozpočtu MČ Praha 10.

a) rozpočtové provizorium

Nejdůležitější povinnost městské části spočívá v tom, že pokud není do 31. 12. daného roku schválen rozpočet na další rok, musí zastupitelstvo schválit pravidla rozpočtového provizoria (podle zákona č. 250/2000 Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů).

b) příprava rozpočtu

Pokud jde o rozpočet MČ Praha na rok 2016, v současnosti máme k dispozici pouze kusé informace, např. požadavky, resp. očekávání některých odborů. Žádná shrnutí, žádné tabulky, žádné výhledy. Komunikace mezi Radou a Zastupitelstvem je v této záležitosti víceméně nulová. Zastupitelé koalice Vlasta mají za to, že by se jednotlivé rozpočtové kapitoly měly podrobně probírat ve výborech Zastupitelstva i v komisích Rady. I když rozpočet zpracovávají odborníci z rozpočtového oddělení ekonomického odboru ÚMČ, je to zároveň dokument výsostně politický. Zastupitelé a zastupitelky rozhodují o jednotlivých rozpočtových prioritách a také o schodku či přebytku rozpočtu. V zastupitelstvu se kříží zájmy různých uskupení, které si definují prospěch občanů Prahy 10 velmi odlišným způsobem. Tuto přirozenou různorodost nelze překonat silovým způsobem, ale pouze jednáním. Klíčový dokument pro fungování MČ Praha 10 v roce 2016 nelze podle nás schválit naráz: bez diskuse o úpravách, přesunech či zpřesnění v jednotlivých rozpočtových kapitolách. Okolnost, že se teprve bude schvalovat rozpočet hl. m., jako případný protiargument vůči této naší výtce neobstojí.

c) frekvence jednání zastupitelstva

Nesvoláním prosincového zastupitelstva se podle našeho mínění dostáváte na hranu výkladu zákona, který říká, že se zastupitelstva konají alespoň jednou za tři měsíce. Formálně problém nevzniká: poslední zastupitelstvo se konalo v říjnu, ale nezapomínejme, že se svolávalo speciálně kvůli řešení problematiky ICT. Poslední běžné jednání zastupitelstva se standardní a širokou agendou se konalo v druhé polovině září. Odkládat jednání na leden 2016 je tedy nevhodné, neúčelné a zatěžující.

d) další důvody

Dalším vážným důvodem pro co nejvčasnější svolání Zastupitelstva je agenda vázaná na konec kalendářního roku (koncepce, platná usnesení ZMČ s datem plnění k 31. 12. 2015; prodeje majetku ve vztahu k dalším plánům městské části, atd.).


Vážená paní starostko, vážení radní,

očekáváme s důvěrou vaši odpověď na tyto naše podněty ještě před vánočními svátky a vyzýváme vás, abyste konali a svolali zastupitelstvo v nejbližším možném termínu.

Těšíme se na odpověď a přejeme vám pokojné Vánoce.

Renata Chmelová, předsedkyně zastupitelského klubu koalice VLASTA
Mgr. Pavel Mareš
Ing. Martin Moravec
Ing. Milan Maršálek
Mgr. Milan Mraček
RNDr. Miloslav Müller, Ph. D.
PhDr. Olga Richterová
Karel Duchek

Nahoru