Děkujeme za důvěru

Děkujeme Praho 10, vážení voliči, milí podporovatelé, sousedé! Radujeme se z úspěchu, začíná nám další práce na čtyři roky. S pokorou přijímáme rozhodnutí občanů, kteří vyjádřili touhu po otevřené radnici.

Uděláme pro to maximum!

Jednání výborů jsou ze zákona veřejná, na komise ale mají přístup pouze jejich členové. Zápisy si však lze vyžádat všechny (byť bohužel nejsou zveřejňované automaticky, jak VLASTA žádala) - proto vám přinášíme výtah toho nejdůležitějšího, co se na nich během dvou měsíců událo.

14.1. 2015 Komise pro výchovu a vzdělávání: školské rady na ZŠ, evaluace Angličtiny v mateřských školkách

Kromě vzájemného seznámení byly hlavními body informace z odboru školství (ved. Mgr. Jan Baudis). Druhým tématem bylo schválení návrhu působnosti komise. Sešly se dva návrhy: dosavadní, který hájili zastupitelé Vávra (SZ) a Peštová (ČSSD), a nový, který přednesl zastupitel koalice VLASTA Pavel Mareš (KDU-ČSL). Po vzájemné diskusi dospěla komise k sedmibodové náplni. Zastupitelé Pavel Mareš (VLASTA) a Ondřej Počarovský (TOP 09) dosáhli vyškrtnutí některých příliš obecných a nadbytečných bodů. Naopak doplněna byla spolupráce Komise pro výchovu a vzdělávání se školskými radami na školách zřízených MČ Praha 10. P. Mareš též podpořil návrh O. Počarovského na evaluaci (seriozní vyhodnocení dopadu a přínosu) projektu Angličtina v mateřských školách.

Působnost komise
1. Komise působí zejména v oblasti výchovy, vzdělávání, výuky jazyků v mateřských a základních školách a volnočasových aktivit.
2. Komise se vyjadřuje ke koncepci a rozvoji školství na území městské části Praha 10.
3. Komise se zabývá výukou angličtiny v mateřských školách a v prvních a druhých třídách základních škol zřizovaných městskou částí Praha 10.
4. Předkládá aktuální informace, podněty a podklady pro jednání a rozhodování rady.
5. Sleduje nabídku volnočasových aktivit dětí a mládeže.
6. Spolupracuje se školskými radami zřízenými MČ Praha 10.
7. Spolupracuje s ostatními komisemi rady.

21. 1. 2015 Komise bytové politiky (KBP)

Členové KBP: Ing. Robert Keller (ANO 2011) – předseda, Mgr. Jana Holcová (TOP 09), Mgr. Milan Mraček (VLASTA – LES), Ing. Jana Čunátová (KSČM), Jiřina Vondráková (ČSSD), Mgr. Bohumil Zoufalík (NEZ), Jaroslav Štěpánek (ANO 2011).

Na úvodním jednání komise byla vymezena působnost KBP:

Obvyklou náplň činnosti KBP tvoří projednávání žádostí  občanů Prahy 10, které spočívají zejména v poskytnutí stávajícího bytu (tj. prodloužení stávající smlouvy na dobu určitou), poskytnutí menšího bytu výměnou za stávající byt (tj. nájemník se přestěhuje do menšího bytu), poskytnutí náhradního bytu výměnou za pronajatý obecný byt (tj. nájemník se přestěhuje do vhodnějšího bytu), poskytnutí bytu v rámci podpůrného soc. programu Bydlení v Praze 10, poskytnutí služebního bytu (školníkům, členům městské policie), poskytnutí přímé finanční podpory, žádost o dočasné slevy z nájmu atp.

V bodu Různé navrhl Milan Mraček debatu o rozšíření kategorie žadatelů ve skupinách bytů pronajímaných ze sociálních důvodů o osobu blízkou.

9.2. 2015 Výbor zdravotní a sociální: Komunitní centrum a hospic

Po diskusi o náplni činnosti výboru byla prezentována funkce Komunitního centra v objektu U Vršovického nádraží 30/30. Větší diskuse se vedla dále o paliativní a hospicové péči, kterou výrazně podpořil lidovecký zastupitel za koalici VLASTA Pavel Mareš a nabídl i své kontakty na osobnosti českého hospicového hnutí. Citujeme z oficiálního zápisu: Pavel Mareš uvedl, že je třeba velmi dobře zvážit rozhodnutí, které by znamenalo nevybudování hospice, jelikož z jeho zkušenosti vyplývá, že se jedná o náročnou, velmi potřebnou a podceněnou službu.

Mareš (VLASTA) také navrhl témata, jimiž by se měli zastupitelé ve spolupráci s odborem sociálním (ved. Pavel Petřík) zabývat: rodiny s dětmi (raná péče, telefonická krizová pomoc, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby, manželské a partnerské poradenství); koncepce sociálních bytů,  navrhování přidělení sociálních bytů konkrétním žadatelům (ve spolupráci s odborem sociálním); prevence sociálně-patologických jevů a koordinace činnosti a spolupráce státních i nestátních subjektů ve výše uvedených oblastech; problematika seniorů a osob se zdravotním postižením; hospicová a paliativní péče; bezdomovectví; zdravotně znevýhodněné osoby na pracovním trhu. O náplni činnosti výboru se bude jednat na dalším výboru.

11. 2. 2015 Komise grantová (KG)

Komise se schází převážně v první polovině roku a jejím hlavním úkolem je navrhnout rozdělení každoroční grantové podpory v oblastech sociální, kulturní, volného času, sportu, protidrogové prevence a životního prostředí. Členové komise jsou: Hana Nováková (ČSSD) – předsedkyně, doc. Ing. Petr David, Ph.D. (ANO 2011), Bc. Jana Komrsková (SZ), Ing. Milan Maršálek (Koalice VLASTA), Bc. Markéta Petrová, MBA (NEZ-BZ), Pavel Plesník (ANO 2011), Ing. Jan Šnajdr (TOP 09).

Na úvodním jednání komise byla v rámci doplnění jednacího řádu přesně vymezena působnost komise. Hlavními body činnosti jsou: spolupráce s odbory Úřadu MČ Praha 10 na přípravě konkrétních projektových žádostí a koordinuje realizaci projektů; stanovení zadání tematicky určených grantů a vytýčení priorit a podmínek vyhlašovaného grantového řízení pro příslušný rok; vyhodnocení žádostí na udělení grantů a předložení návrhů na poskytování grantů radě a zastupitelstvu.

Členové komise byli informováni o momentálním stavu a průběhu formálního hodnocení žádostí o grant a způsobu hodnocení v následujícím období, během kterého nelze dle podmínek grantového řízení nelze zveřejňovat dílčí stav hodnocení. V tomto jsou členové komise ad1) vázáni mlčenlivostí, ad2) mají logickou povinnost se zdržet hlasování u žádostí, kde by hrozil případný střet zájmů.

11.2. 2015  Komise bytové politiky (KBP) - předseda KBP slíbil poskytnutí informací  ohledně domovního fondu MČ Praha 10, zejména:
a)      Informace o počtu bytů nabízených a přidělených v rámci veřejných nabídek na poskytnutí bytů (losování) za roky 2012-2014
b)      Informace o návrhu Zásad přidělování bytů v Penzionu Malešice
c)       Základní informace o realizaci projektu Program bydlení vč. Informací o objektu Sedmidomky
d)      Informace o správních firmách
e)      Informace o počtu prodaných bytů v privatizaci
f)       Informace o počtu prodaných volných bytů v e-aukci
g)      Informace o počtu volných bytů

16. 2. 2015 Výbor životního prostředí (VŽP)

Výbor životního prostředí hned na úvod svého prvního jednání stanovil harmonogram svých jednání v průběhu celého roku 2015: 16. 3., 20. 4., 18. 5., 22. 5., 14. 9., 19. 10., 9. 11., a 14. 12. 
Členy výboru jsou: Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D. (SZ) – předseda, MUDr. Markéta Jirásková (ODS), Ing. Milan Maršálek (koalice VLASTA), Ing. Jindřich Nepevný (ANO 2011), Ing. Tomáš Pek, S. E. (TOP 09), Kateřina Peštová (ČSSD), Mgr. Bohumil Zoufalík (NPP10-HZLD).

Náplň výboru se dělí do těchto tří částí:
a) Všeobecná - stanoviska k návrhům rozpočtů a k případným rozpočtovým změnám),
b) Průběžná sezónní - sem patří například monitoringy údržby zeleně, průběhu sečí, zimní údržby komunikací nebo situace s černými skládkami a problémovými místy,
c) Iniciativní činnost - zahrnující významnou náplň působnosti výboru. Mimo jiné si výbor vytkl za svou náplň: oblast revitalizací veřejných ploch, podporu využití brownfields (stará a v současné době nevyužívaná území či budovy), „pejskařskou problematiku“, environmentální osvětu nebo problematiky odpadů a znečištění ovzduší.

Na vlastním jednání vzal výbor na vědomí návrh rozpočtu v oblasti Životní prostředí na rok 2015, kde nedošlo k žádným zásadním škrtům oproti letům předchozím. Dále výbor přijal souhlasná usnesení, resp. vzal na vědomí, informaci o dosavadním úklidu sněhu v zimním období 2014/2015 (došlo k úspoře vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám); informaci o zahájení revitalizace parku U Vršovického nádraží (v průběhu roku plánováno jednání výboru přímo v místě); a v neposlední řadě informaci k akci Společně ukliďme Prahu 10, kterou pořádá iniciativa Společně pro Desítku (a řada lokálních spolků v čele s místními ochránci přírody) ve spolupráci s Městskou částí, která akci podporuje zejména materiálně (přistavení kontejnerů, ochranné pomůcky atp.). V rámci diskuse zastupitelů každý člen výboru zmínil klíčovou oblast, které by se v rámci iniciativní činnosti věnoval prioritně. Za člena naší koalice to je problematika revitalizace veřejných ploch a využití brownfields.

16. 2. 2015 Výbor dopravy a cyklostezek – MHD beze změn

Výbor se schází jednou měsíčně; na úvodním zasedání byl prezentován harmonogram, který byl však následně podstatně změněn kvůli kolizím s dalšími výbory a komisemi (zřejmě neexistuje koordinace). Náplň měla informativní charakter. Mluvilo se mj. o dopravních stavbách v roce 2015, především rekonstrukci Vršovické. Na dotaz M. Müllera (VLASTA) ohledně opatření pro cyklisty bylo sděleno, že stavební úpravy byly připomínkovány zpracovatelem aktualizace cyklogenerelu P10 ing. Cachem. 

Hlavním bodem jednání měla být plánovaná reorganizace MHD v Praze, která však byla těsně předtím odvolána. Již 26. 1. 2015 na 2. jednání zastupitelstva vznesl M. Müller dotaz ohledně zapojení občanů do připomínkování tohoto návrhu – šlo např. o kontroverzní zkrácení linky 26. Úřadem MČ následně shromážděné podněty byly předloženy organizaci ROPID, budou uvažovány v případě přípravy nového návrhu.

Výbor vzal na vědomí návrh rozpočtu v odvětví dopravy, který počítá mj. s rekonstrukcí zastávky Průběžná a vybudováním mostku přes Botič u ulice Ukrajinská. V bodu různé pak M. Müller požádal o aktuální informace ohledně zpoplatnění parkování v NC Eden, o čemž již dříve jednal s vedoucím odboru M. Pecánkem. Ten sdělil, že ve stavebním povolení centra byla podmínka, že nedojde ke zřízení turniketů, které by komplikovaly průjezdnost přilehlých ulic – teprve pokud k tomu dojde, je údajně možno plnění podmínky nárokovat.

23.2.2015 Komise majetková a nebytových prostor (KMN) - potřebujeme koncepce!

Schází se každé poslední pondělí v měsíci, jejími členy jsou: B. Zoufalík (Nezávislí), L. Rázl (ČSSD), O. Choděra (ODS), T. Hauffenová (ANO), M. Narovec (TOP), O. Richterová (Vlasta – Piráti), předsedkyní komise je M. Lukovičová (ANO). Kromě B. Zoufalíka se jedná o neuvolněné členy zastupitelstva.

Hlavní náplň činnosti komise tvoří projednávání pronájmů a prodejů nebytových prostor v majetku či péči Městské části Praha 10, které většinou probíhá individuálně, s detailně vypracovanými podklady. Projednávání seznamů prostor určených k prodeji však probíhá v balících, po větších celcích. Na základě jakých argumentů se na Praze 10 prodává majetek? Podkladové materiály ke komisi neobsahovaly jiné zdůvodnění pro návrh do prodeje než to, že se jedná o městské nebyty ve zprivatizovaných domech, kde vznikla sdružení vlastníků jednotek. Pirátská zastupitelka koalice VLASTA O. Richterová navrhovala odložit daný bod na další jednání KMN s doplněním materiálu o ekonomické údaje (příjmy a výdaje u jednotlivých nebytových prostor). To nebylo schváleno, bylo ale přijato usnesení, jímž se doporučuje, „aby obdobné materiály předložené na dalších jednání KMN, již obsahovaly ekonomickou analýzu (příjmy a výdaje u jednotlivých NP v rámci SVJ) a popis činnosti nájemce, jsou-li NP pronajaté“.

KMN se nicméně shodovala na potřebě koncepčního přístupu k jednotlivým lokalitám; v návaznosti na žádosti O. Richterové, aby rozhodování probíhalo na základě strategického plánu rozvoje daných lokalit, byl schválen termín (30.4.), do něhož proběhne první schůzka právě nad celkovou koncepcí lokality Cíl na Zahradním městě.
Při projednávání žádosti o umístění vysílače telekomunikační společnosti na střechu městského domu pirátka O. Richterová navrhla prověření zdravotních dopadů vysílaného záření. I tento návrh byl schválen.

25.2. 2015 Komise bezpečnostní

Termíny jednání komise : 23.3.2015, 29.4.2015, 27.5.2015, 30.9.2015, 21.10.2015, 25.11.2015, 21.12.2015.
Členové komise: předseda L. Rázl (ČSSD), J. Štěpánek (ANO), M. Jirásková (ODS), R. Keller (ANO), J. Moravec (TOP), K. Duchek (Vlasta – KDU), Z. Vávra (SZ).

Působnost komise – hlavní body:
- koncepce bezpečné Prahy 10 - spolupráce s Policií ČR, Městskou policií, Hasičským záchranným sborem ČR  
- otázky spadající do oblasti bezpečnosti, včetně bezpečnosti v dopravě
- koncepce dopravní výchovy předškolních a školních dětí a mládeže  
- stanovení priorit a projednání koncepce
- projednává podněty a stížností občanů a navrhuje opatření
- drogová a protidrogová problematika

Zprávy o bezpečnostní situaci předkládají přizvaní hosté Komise bezpečnostní, ředitelka Policie ČR Praha IV plk. Mgr. R. Havlíková, ředitel Obvodního ředitelství městské policie ing. M. Ridl, velitel Hasičského záchranného sboru Průběžná 74, Praha 10 npr. Mgr. J. Moravec.
Projednávala se bezpečnostní rizika v souvislosti s návratem hokejistů Slávie do Edenu, zahájením fotbalové ligy, mistrovství Evropy ve fotbale hráčů do jednadvaceti let v Edenu.
Velký prostor byl věnován způsobu řešení mimořádných událostí, jako byla nedávná tragedie v Uherském Brodě.
Dále se projednávaly výsledky kontroly v restauracích a večerkách, zaměřené na prodej alkoholu mládeži. Žádný přestupek nebyl zjištěn.
Celkově zaznělo, že Obvodní ředitelství Městské policie Praha 10 má asi 20% podstav, zato je dobře technicky vybavené.
Komise přijala usnesení o mimořádném odměňování příslušníků Policie ČR, Městské policie a Hasičského záchranného sboru za mimořádný přínos při ochraně života, zdraví a majetku.

9.3. 2015 Jednání Finančního výboru (FiV)

Přítomni všichni členové FiV: O. Choděra (ODS), J. Čunátová (KSČM), D. Lešenárová (ANO), M. Moravec (VLASTA), L. Rázl (ČSSD), J. Šnajdr (TOP09), Z. Vávra (SZ)
Hosté: R. Kleslová, V. Novák, P. David, B. Zoufalík, I. Cabrnochová, K. Peštová, L. Sedmihradská. 

Na programu jednání výboru byl:

1.   Rozbor hospodaření MČ Praha 10 k 30. 9.2014 včetně informace o rozpočtových úpravách schválených radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění - bod projednán a vzat na vědomí

2.   Návrh rozpočtu na rok 2015 - projednávaly se příslušné rozpočtové kapitoly dle předloženého návrhu. Rozpočtový návrh byl, stejně jako Zpráva o  hospodaření z bodu 1, dán členům výboru k dispozici pouhé 3 pracovní dny  (+ víkend) před jednáním výboru, což vnímáme jako absolutně nedostatečné. U jednotlivých kapitol byla možnost ptát se přizvaných úředníků na konkrétní rozpočtové detaily. V kapitole Školství koalice VLASTA přišla se svým pozměňovacím návrhem na zřízení a dotování učitelské prémie bratří Čapků, jejíž cílem je podpořit vynikající, trvale kvalitní či mimořádně dobré učitelské výsledky ve vzdělávání a výchově na školách zřízených MČ Praha 10. Návrh byl jednomyslně přijat.

Předseda O. Choděra (ODS) jednání zahájil tím, že odmítl požadavek M. Moravce (VLASTA) zařadit na jednání bod Různé, a zakončil ho tím, že odmítl projednat návrh koalice VLASTA na stanovení harmonogramu jednání výboru v letošním roce, čímž značně ztěžuje účast veřejnosti.

10. 3. 2015 Výbor dopravy a cyklostezek – utajený rozvoj cyklistických opatření 

Na březnovém jednání se výbor zavázal vyvíjet rozsáhlou činnost, jejíž seznam čítá 21 položek (!); M. Müller (VLASTA) požádal o jeho zpřehlednění uspořádáním do kategorií. Hlavním tématem jednání byla oblast cyklodopravy. Vedoucí odboru M. Pecánek přednesl zprávu o aktuálním stavu cyklistiky na Praze 10, prezentována byla i aktualizace cyklogenerelu z roku 2014. Diskutovalo se o tzv. obousměrkách – pro jejich zavedení je nutná šířka vozovky 4,5 metru a pouze podélné parkování aut, což brání širšímu využití. Samostatným bodem mělo být projednání rozvoje cyklistických opatření v letošním roce, k čemuž však nebyly poslány podklady a sdělení se omezilo na příslušnou pasáž z cyklogenerelu – snad proto, že se jednání uskutečnilo dříve oproti původnímu harmonogramu. Na žádost M. Müllera bude proto tento bod zařazen znovu na dubnové jednání, snad již s konkrétnějším obsahem. 

Z hlediska dlouhodobější perspektivy bude třeba bedlivě sledovat vývoj kolem tzv. drážní promenády, kde by na místě zrušené větve železniční trati z Vršovic do Hostivaře mohla vzniknout cyklostezka. Její výstavbu by financovalo hl. město Praha (s využitím evropských peněz), MČ však musí být v dané věci iniciativní, aby toto řešení nebylo upozaděno. Na návrh M. Müllera slíbil předseda výboru J. Nepevný, že úřad MČ ověří aktuální stav problematiky u Správy železniční dopravní cesty, která vlastní příslušné pozemky.

10. 3. 2015 Komise územního rozvoje

Účast: R. Chmelová (VLASTA), T. Pek (TOP09), V. Novák (ČSSD) (odešel po 30min), J. Čunátová (KSČM), P. David (ANO), J. Komrsková (SZ)
Omluvil se: M. Richter (ODS) - na komisi zatím nikdy nebyl, z únorové se ani neomluvil
Hosté: B. Zoufalík (ex-ODS, dnes NEZ.), I. Cabrnochová (SZ)

Na úvod druhého zasedání komise proběhlo schvalování předchozího zápisu, včetně potvrzení toho, jak důležitá je pozice ověřovatele: R. Chmelová trvala tom, aby její připomínky k zápisu, které předsedkyně komise při ověřování zápisu odmítla, byly jeho součástí. Za podpory V. Nováka, že skutečně není možné zpětně upravovat zápis podle nových skutečností, byl zápis odsouhlasen včetně našich výhrad.
Nejzásadnější naší výhradou bylo, že J.Čunátová (KSČM), která je zároveň předsedkyní kontrolního výboru, žádala za velkého údivu ostatních členů komise, aby bylo za ní hlasováno zástupně, v její nepřítomnosti, neb neměla čas býti na komisi. Po jasné reakci všech, že to skutečně není možné, na komisi ony 2,5 hodiny přece odseděla.
Nabízí se otázka, proč vede kontrolní výbor J.Čunátová (místo obvyklé největší opoziční strany, což je VLASTA). Důvodem byla prý její odbornost, což ale např. tato situace silně zpochybňuje.
Z projednávaného se jevil velmi důležitý odkup pozemků mezi paneláky na sídlišti VLASTA - předloženo bylo pouze jediné místo, R. Chmelová však požádala o koncepční zpracování celé lokality právě proto, že je zde návaznost na budovy radnice VLASTA a řešení budoucího sídla radnice. Navrhovala, aby ve veřejném zájmu tyto prostory vykoupila přímo MČ Praha 10.

11.3.2015 Komise bytové politiky (KBP): Sedmidomky a Program bydlení, a.s.

Mimo běžné náplně činnosti KBP, v rámci které byl mj. zevrubně probírán optimální postup při povolování výměn bytů,  proběhla debata ohledně činnosti společnosti Program bydlení, a.s., která provozuje mj. areál Sedmidomky a s MČ Praha 10 spolupracuje v souvislosti s programem „Bydlení v Praze 10“. Zazněl závazek do příštího jednání KBP připravit informaci pro členy komise včetně smlouvy, kterou má MČ Praha 10 uzavřenou se společností Program bydlení, a.s.

Nahoru