Etický kodex zastupitelů koalice VLASTA

Tento etický kodex stanovuje soubor pravidel, kterými se zvolení zastupitelé koalice VLASTA cítí být zavázáni nad rámec platných zákonných předpisů České republiky.

1. Zastupitel VLASTY respektuje názory ostatních, i když jejich názory nesdílí. Právo na vlastní názor vnímá jako jednu za základních svobod.

2. Zastupitel VLASTY dbá na to, aby se při výkonu své funkce rozhodoval kvalifikovaně a objektivně. Zjišťuje si maximum informací a podkladů pro své rozhodnutí.

3. Zastupitel VLASTY vykonává svou funkci aktivně a snaží se plnit všechny pracovní povinnosti spojené se svou funkcí.

4. Zastupitel VLASTY informuje veřejnost pravdivě, přesně a úplně o své osobě i o činnostech, relevantních pro výkon jeho volené funkce, s výjimkou skutečností, které podléhají utajení ze zákona.

5. Zastupitel VLASTY se zdrží jakéhokoliv jednání, které by bylo v rozporu s dobrými mravy nebo by snižovalo důstojnost jím vykonávané funkce.

6. Zastupitel VLASTY jedná poctivě a slušně a ve prospěch veřejného zájmu. Nepředřazuje zájmu veřejnému zájem soukromý.

7. Zastupitel VLASTY vystupuje v rámci výkonu své funkce tak, aby se nedostal do střetu zájmů. Pokud se do střetu zájmu dostane, tuto skutečnost oznámí a zváží, zda je schopen rozhodovat nestranně. V případě pochybností se rozhodování zdrží.

8. Zastupitel VLASTY využívá požitků plynoucích z jím vykonávané funkce vždy pouze v míře nezbytně nutné.

Nahoru