Vítejte u prvního vydání našeho DENÍČKU!  Deníčku svěřujeme to, co je důležité, co je víc než pěna dní. To, na co bychom si s odstupem času třeba už nevzpomněli. I to, o čem se v médiích z mnoha důvodů nedočtete.
Chcete být na Praze 10 v obraze? Čtěte Deníček VLASTY!


Druhé zasedání zastupitelstva Prahy 10 (první po zasedání ustavujícím, kde byla zvolena starostka, radní a předsedové výborů zastupitelstva) se zabývalo několika agendami. Rozdělíme si je do skupin a následně okomentujeme. Shrňme si ale nejprve to podstatné: Opoziční strany hájí zájmy více než 35 % voličů, kteří přišli k volbám (v zastupitelstvu drží 16 ze 40 křesel, tj. celé 2/5). Práce opozičních zastupitelů proto není podřadná, méněcenná či marná. Je potřebná pro zvýšení důvěry nás všech v zastupitelskou demokracii. Jsme například schopni vyvolat mimořádné jednání zastupitelstva. Kontrolujeme ty, kteří nám vládnou. Předkládáme věcné návrhy, které mají zlepšit platná pravidla a komfort našich občanů. Hájíme zájmy těch, na které si z pochybných důvodů došlápla nově zvolená politická reprezentace. Snažíme se zavádět osvědčené postupy a zvyklosti, které fungují v jiných městských částech či v Zastupitelstvu hl. m., ale u nás je k nim odpor i z nečekaných stran. Přinesly by podle nás lepší kvalitu naší samosprávy a důvěryplnější vztah občanů vůči těm, kteří je navenek reprezentují.

Videozáznam z jednání zastupitelstva je ke shlédnutí zde.

CO SE PROJEDNALO

1. Jednací řád Zastupitelstva stanovuje pravidla našeho sněmování, tedy to, jak se mají k sobě vzájemně chovat zastupitelé, jak se přihlašovat, jak dlouho vystupovat, jak na sebe reagovat. Součástí těchto pravidel jsou i práva občanů, kteří přijdou, aby na jednání zastupitelstva vystoupili se svým příspěvkem. Jednací řád výborů Zastupitelstva určuje pravidla, jímž se budou řídit při projednávání příslušné problematiky (sociálně zdravotní, životní prostředí, finanční, dopravní, sportovní) zastupitelé. Schvalovali jsme také výši odměn tzv. neuvolněných zastupitelů, to jest vlastně všech, kdo nejsou radní nebo předsedové výborů.

2. Takřka povinnou součástí zastupitelstva je schvalování prodeje majetku městské části.

3. Rada předložila i doplněné Zásady pronajímání bytů svěřených městské části Praha 10.

4. Dotazy a informace jsou zásadní, protože v nich interpelujeme starostku a radní, kteří jsou na konkrétní vznesený dotaz povinni nejlépe hned anebo písemně do 30 dnů. V bodě Různé se probírají body, které radní nezařadili na program jednání Zastupitelstva, ale které zastupitelé a občané chtějí veřejně prodiskutovat.

 

NÁŠ KOMENTÁŘ

1. Radnice je stále uzavřená občanům i zastupitelům

K bodu „Jednací řády“ vznesla koalice VLASTA desítky připomínek, které za nás v návrhovém výboru hájil Karel Duchek. Některé byly přijaty: nově tak jsou 3 dny předem zveřejňovány podklady pro jednání Zastupitelstva. Bohudíky… Některé naše návrhy byly přijaty s úpravou (a my jsme rádi přistoupili na kompromis): délka jednotlivého příspěvku při jednání Zastupitelstva se zvyšuje na 4 minuty z původních 3. Některé naše inovace byly stroze odmítnuty: diskuse k bodům jednání nebude probíhat smíšeně (tak, aby na sebe zastupitelé a občané mohli reagovat).

Jiné věci ale zůstaly při starém. Chcete znát termín zastupitelstva déle než 1 týden předem? Například půl roku dopředu, abyste si naplánovali jiné činnosti, schůzky, služební cesty, dobrovolnické a volnočasové aktivity? Máte smůlu, radniční koalice to tak prostě nechce. Proč, když to tak jde v jiných městských částech i na velké Praze? Ptali jsme se, ale rozumnou odpověď jsme nedostali. (Síla zvyku?) Žádali jsme také, aby odpověď na interpelace zastupitelů, které členové rady podle zákona musí zodpovědět, byly pro větší přehlednost zveřejňovány na webu MČ Praha 10. Snížil by se tak podle našeho názoru počet žádostí podle tzv. stošestky (zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném poskytování informací). Marně. Budeme je tedy podle zákona zveřejňovat my.

Chcete vědět, jak konkrétně hlasuje Váš zastupitel v určité věci? Chtěli jsme do jednacího řádu zakotvit, abychom se to dozvěděli z webu městské části. Byli jsme ochotni přistoupit na jakýkoli kompromis. Ideální je podoba ze Zastupitelstva hl. m. Prahy. Jméno zastupitele, dvojí kliknutí myší – a víme, jak kdo v které věci  hlasoval. Druhou možností je zveřejnění sjetiny ze zastupitelstva na webu www.praha10.cz – buď ve formátu RTF nebo PDF. Další možný způsob spočívá ve vyfocení obrazovky během hlasování. Nic z toho neprošlo. Jediný možný způsob je tedy zajít v úředních hodinách do 4. patra Úřadu, na oddělení Rady a Zastupitelstva a požádat o několik desítek vytištěných stran k nahlédnutí a výpiskům.

Samostatně se zveřejňování důležitých informací věnoval i Pavel Mareš. Podle zákona může každý občan Prahy 10 a zastupitel nahlédnout do přijatých usnesení Rady MČ Praha 10, včetně všech příloh. Jak důrazně upozornila předsedkyně zastupitelského klubu koalice VLASTA Renata Chmelová, usnesení na webu obsahují často jenom název bodu a skutečnost, že byl přijat. Konkrétní informace, například za jakých podmínek užívá místostarosta Petr David (ANO 2011) služební vůz z prostředků Prahy 10, zůstává neveřejná a nedostupná občanům i zastupitelům.

Zhruba týden po tomto upozornění vydal tajemník úřadu Martin Slavík příkaz, jímž reguluje přístup k těmto informacím. Vítáme, že nám bude vyhrazena studijní místnost. Jiné podmínky, které si tajemník a tým jeho právníků stanovuje, například že současný zastupitel Prahy 10 nesmí nahlížet do usnesení minulých rad nebo že nesmí informovat další osoby o obsahu, o němž se dočte, považujeme za odporující českému právu. Příkaz tajemníka také vůbec nemluví o tom, že na tyto informace má výslovně právo každý občan Prahy 10, a ne jen zastupitel.

Na zastupitelstvu se také schválila konkrétní výše našich odměn. Neuvolněný člen zastupitelstva (bez funkcí), což je celý klub VLASTA, pobírá za svou práci měsíčně 1780 Kč, člen výboru zastupitelstva 3630 Kč, člen komise rady 3630 Kč.

 

2. Majetek Prahy 10: hlasujeme ve prospěch občanů. Pokud máme výhrady, odůvodníme je

U majetkových otázek jsme hlasovali většinou pro, ve 2 případech jsme se ale hlasování zdrželi. Ve věci prodeje viladomu jsme tak učinili kvůli podivnému průběhu celé transakce. Člověk, který nemovitost kupoval za více než 16 mil. Kč, byl ještě před několika lety v úplně opačné sociálněekonomické situaci.

 

3. Obecní pronájmy: fundovaně, a ne překotně

Rada se rozhodla pozměnit kritéria pronajímání několika desítek bytů v majetku Prahy 10. Koalice VLASTA se zdržela hlasování, protože vládnoucí koalice nerespektovala několik podstatných výhrad.

Nesouhlasíme s tím, aby se kategorie Bezdětní manželé nad 30 let rozšiřovala jen o registrované páry. Podle našeho právního názoru není důvodu privilegovat registrovaná partnerství na úkor dalších osob blízkých, jak je definuje paragraf 22 nového Občanského zákoníku. Podporu obce ze sociálních důvodů si zasluhují osoby nacházející se v křehčím či zranitelnějším postavení: typicky senioři a rodiče a rodiny s dětmi. U bezdětných jednotlivců a bezdětných párů je třeba důkladněji sledovat, kdo je skutečně sociálně potřebný.

Domníváme se, že pokud mají mít na bydlení nárok bezdětní manželé a registrovaní partneři, je třeba tuto možnost dát i dalším osobám blízkým žijícím ve společné domácnosti. Potřební jsou podle našeho názoru například sourozenci žijící v jedné domácnosti; babička a dědeček s vnoučaty, která jsou jim svěřena na výchovu; stárnoucí matka s dcerou a další. Nepovažujeme za moudré poskytovat bydlení ze sociálních důvodů jednotlivcům s příjmem 21 500 Kč čistého. Byty jsou přidělovány na základě losování – a v jednom osudí se tak ocitnou lidé s příjmy na hranici chudoby (11 000 Kč čistého) i lidé s celorepublikově nadprůměrným příjmem (21 500 Kč čistého).

Podpořili jsme během projednávání zvýšení věkové hranice pro poskytování bytů rodinám s dětmi z 18 na 26 let. Výdaje na živobytí během vysokoškolského studia podstatně rostou právě mezi maturitou a promocí. Rada předložila toto zvýšení bez zdůvodnění, uvedla ohlasy mezi občany, ale bez exaktních čísel. My své pro a proti umíme zdůvodnit, a tak jsme předložili čísla ze staršího šetření Českého statistického úřadu (2003), která dokazují proporcionální nárůst výdajů rodin právě v tomto období.

Navrhli jsme Radě už na začátku Zastupitelstva a pak i během debaty stáhnout tento bod z jednání a projednat jej nejprve v bytové komisi Rady a v sociálnězdravotním výboru Zastupitelstva. Naše žádost nebyla vyslyšena, proto jsme se zdrželi. Vedla nás k tomu jak odpovědnost za kvalitu norem, které Zastupitelstvo schvaluje, tak zásada, že máme být při svém rozhodování pokud možno spravedliví.

 

4. Po zásluze položené nepříjemné otázky

Zastupitelé koalice VLASTA využili prostoru, který je na zastupitelstvu určen k projednání agendy, kterou radní nepředložili či předložit nechtěli .

Renata Chmelová požádala o výsledky hospodaření a konkrétní plán činnosti a. s. Praha 10 Majetková a také o odhalení záměrů, které má nové vedení radnice s novým sídlem Úřadu MČ Praha 10.

Renata Chmelová a Pavel Mareš dále požádali o to, aby se na půdě Zastupitelstva řešila otázka radničních novin: jejich ekonomika, možnost vyjádření různých názorů, tak, aby nesloužily pouze jedné straně, tedy hnutí ANO.

Milan Mraček se zeptal, proč na jednání komisí, tedy poradních orgánů Rady, budou napříště moci přijít pouze zastupitelé, kteří do ní byli zvoleni, a ne jako hosté i ostatní zastupitelé. Tato praxe – zastupitel jako host, bez práva hlasovat, přijde na věc, která ho zajímá nebo kde je schopen kompetentně poradit – je zcela běžná v jiných zastupitelstvech. Motivy mohou být i takové, „abychom jim do toho nemluvili“.

Miloslav Müller jako první interpeloval radní pro dopravu Ivanu Cabrnochovou s připomínkami ke změnám v městské hromadné dopravě (Prahy 10 se týká především zkrácení tramvaje č. 26 a omezení autobusů z Vršovic na Prahu 4).

Milan Mraček vytkl starostce a právníkům úřadu MČ postup vůči těm, kdo omylem dvakrát podepsali petici proti miliardové radnici. Pro udělení pokuty je třeba přiznání k úmyslu a ten byl na základě svědectví více občanů podsouván stylem „tady podepište, že jste to udělali úmyslně“. Sankce do 300 Kč je sice na spodní hranici toho, co mohl úřad udělit, přesto slouží jako jasná výstraha, jak ostatně přiznala starostka Kleslová, která možné neúmyslné podepsání listiny označila v MF Dnes slovy: „Lidé nesmějí lhát.“

Milan Mraček dále položil dotaz k parkování v Nákupním centru EDEN. Praha 10 o toto místo s tímto měsícem přichází, což řadu řidičů zvláště z Vršovic přivede do ještě svízelnější parkovací situace než doposud.

My zastupitelé koalice VLASTA pro vás pracujeme. Zajímáme se o Vaše problémy i o problémy naší Prahy 10. Napište nám, co Vás trápí, tíží. Chceme DOBROU OBEC, DOBRÉ ÚČTY A DOBRÉ SOUSEDY.

Videozáznam z jednání zastupitelstva je ke shlédnutí zde. Jsme rádi, že jsme svým úsilím přispěli k zavedení tohoto výdobytku moderní doby, kdy občané měli ještě v nedávné době záznam k dispozici jen díky aktivním občanům, kteří záznam podomácku nahrávali ze streamu...

Milí čtenáři, těšíme se na Vás při dalším vydání DENÍČKU VLASTY.

Ať se Vám daří!

Nahoru